Zagadnienia na kolokwium z postępowania cywilnego.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na kolokwium z postępowania cywilnego. - strona 1 Zagadnienia na kolokwium z postępowania cywilnego. - strona 2 Zagadnienia na kolokwium z postępowania cywilnego. - strona 3

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE CYWILNE - KOLOKWIUM §1. ORGANIZACJA WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 1) Postępowanie cywilne czynności właściwych organów oraz występujących przed nimi stron i innych osób zainteresowanych zmierzające do wydania merytorycznego rozstrzygnięcia, a w razie, gdy nie będzie ono dobrowolnie zrealizowane - zastosowanie środków przymusu państwowego Rodzaje postępowania cywilnego: 1. Kryterium: organ przed którym toczy się postępowanie 2. Kryterium: przedmiot postępowania 3. Kryterium: cel postępowania art. 1 2) Sprawy cywilne sprawy ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których z mocy szczególnych ustaw stosuje się przepisy KPC -definicja sprawy cywilnej opiera się na dwóch kryteriach: kryterium materialnoprawne odwołuje się do charakteru danego stosunku prawnego -sprawami cywilnymi w znaczeniu materialnoprawnym są sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy kryterium formalnoprawne odwołuje się do charakteru (typu) postępowania -sprawami cywilnymi w znaczeniu formalnoprawnym są te sprawy, które należy rozpoznawać w trybie przepisów KPC lub innych ustaw związkowych -do spraw takich zaliczyć należy: sprawy z zakresu przeciwdziałania praktykom monopolistycznym sprawy z zakresu przepisów o przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego -ponadto z mocy innych ustaw do spraw cywilnoprawnych zalicza się: sprawy o sprostowanie, unieważnienie i ustalenie treści aktu stanu cywilnego sprawy o umorzenie weksli sprawy o umorzenie utraconych dokumentów sprawy z zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej 3) Droga sądowa kompetencje sądów powszechnych do rozpoznawania spraw cywilnych art.2 -obowiązuje zasada nadrzędności sądowego wymiaru sprawiedliwości -zgodnie z nią do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz SN -droga sądowa należy do bezwzględnych przesłanek procesowych (sąd ma obowiązek brać ją pod uwagę z urzędu) -zarzut niedopuszczalności drogi sądowej jest zarzutem formalnym -w wypadku rozpoznania sprawy pomimo niedopuszczalności drogi sądowej zachodzi nieważność postępowania -rozpoznanie sprawy mimo braku drogi sądowej jest podstawą do złożenia skargi kasacyjnej, gdyż jest to naruszenie, które powoduje uchylenie orzeczenia bez względu na wynik sprawy -dopuszczalność drogi sądowej musi zachodzić zatem na każdym etapie postępowania

(…)

… jest właściwość sądów okręgowych
art.17
-do właściwości sądów okręgowych I instancji należą sprawy:
o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia
o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych
o roszczenia wynikające z ustawy - Prawo prasowe
o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa wartość 75 000zł, a w postępowaniu w sprawach gospodarczych - 10 000zł, oprócz spraw o:
alimenty
naruszenie posiadania
ustanowienie rozdzielności majątkowej…
… wyboru wg własnego uznania sądu i może wytoczyć powództwo przed sąd:
właściwości ogólnej pozwanego
inny sąd wskazany w ustawie
-właściwość przemienna dopuszczona jest w następujących sytuacjach:
powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia można wytoczyć wg miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (art. 32 KPC)
powództwo o roszczenie majątkowe…
…, gdy spory są rozpoznawane w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych, można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania (art. 4794 KPC)
powództwo z zakresu prawa pracy można wytoczyć bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego bądź przed sąd, w którego okręgu jest/była/miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy (art. 461 KPC)
B. Właściwość wyłączna wyłącza…
… co do istoty sprawy (art. 202 KPC)
-sąd nigdy bowiem nie bierze z urzędu pod uwagę istnienia umowy prorogacyjnej -strona wnosząca pozew do sądu właściwego wg umowy jest zobowiązana przedłożyć mowę w sądzie -w takim wypadku sąd ma obowiązek zbadać, czy przedmiotem umowy nie jest sprawa, do której odnosi się właściwość wyłączna §3. WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPORU
-w każdym piśmie należy podać wartość sporu lub wartość…
… przed sąd miejsca jej położenia (art. 38 KPC)
jeżeli przedmiotem sporu jest służebność gruntowa, właściwość oznacza się wg położenia nieruchomości obciążonej właściwość powyższa rozciąga się na roszczenia osobiste związane z prawami rzeczowymi i dochodzone łącznie z nimi przeciwko temu samemu pozwanemu
powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu polecenia oraz innych rozrządzeń…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz