Zagadnienia na kolokwium z postępowania cywilnego.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia na kolokwium z postępowania cywilnego. - strona 1 Zagadnienia na kolokwium z postępowania cywilnego. - strona 2 Zagadnienia na kolokwium z postępowania cywilnego. - strona 3

Fragment notatki:

Ćwiczenia nr 1 - 5.10.2011 - w dwóch semestrach można mieć 3 nieobecności - zaliczenie - co najmniej 2 kolokwia + aktywność na zajęciach - egzamin: 5 pytań + 2 kazusy - dyżury w sali 128: - czwartek 13.00-14.00 - poniedziałek 15.30-16.30 - nosić KPC - Egzamin = jedno pytanie z procesu cywilnego z postępowania zwykłego = kazus z postępowania egzekucyjnego - Różnice pomiędzy postępowaniem upadłościowym a egzekucyjnym: 1. Post. upadłościowe może wszcząć co najmniej 2 wierzycieli, natomiast egzekucyjne może  wszcząć nawet jeden wierzyciel 2. Post. upadłościowe - egzekucja uniwersalna, post. egzekucyjne - egzekucja singularna. Ćwiczenia 2 → 12.10.2011 Od 15 do 46, 200, 379 p.6 kpc → właściwość sądu (poczytać) WŁAŚCIOWŚĆ SĄDU Art. 15. § 1. Sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy. § 2. Sąd nie może uznać, że jest niewłaściwy, jeżeli w toku postępowania stał się właściwy. WŁAŚCIWOŚĆ RZECZOWA Art. 16. Sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych. Art. 17. Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy: 1) o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia; 2) o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych; 3) o roszczenia wynikające z prawa prasowego; 4) o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, a w postępowaniu w sprawach gospodarczych sto tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym; 41) o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni; 42) o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną; 43) o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji; 44) o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem; 5) (uchylony);

(…)

… w sobie
ustalenie.
→ ma charakter prewencyjny – gdy nie doszło jeszcze do naruszenia prawa
podmiotowego, to prawo jest na razie zagrożone
→ żądanie w tym powództwie może być ujęte w sposób pozytywny (ustalenie istnienia)
lub negatywny (ustalenie nieistnienia).
→ przesłanką jest interes prawny – jest przesłanką zasadności powództwa oraz decyduje
o legitymacji procesowej
→ w drodze tego powództwa nie można żądać…
… pracy już w pierwszym
wyroku. Sąd powinien odrzucić pozew drugi, bo była już rzecz osądzona - res
iudicata. W tej pierwszej sprawie zawiera się już ta druga sprawa.
– Kazus 1:
W dniu 15 maja br. Sąd Rejonowy w T. rozpoznał sprawę o rozwód z powództwa
Ewy Koc przeciwko Janowi Koc i orzekł rozwód z wyłącznej winy pozwanego,
który zdradzał powódkę, nadużywał przy tym alkoholu, jak podał Sąd w
uzasadnieniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz