Zawieszenie postępowania.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zawieszenie postępowania. - strona 1 Zawieszenie postępowania. - strona 2

Fragment notatki:

ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA Taki stan postępowania w którym trwa nadal stan zawisłości sprawy, ale tok postępowania ulega wstrzymaniu, sprawa spoczywa bez biegu i w zasadzie żadne czynności procesowe nie są podejmowane, żadne terminy nie biegną, po ustaniu przyczyn podejmuje się postępowanie na nowo. Przesłanki zawieszenia
Pojawienie się przemijającej przeszkody w prowadzeniu postępowania Względy celowości -np. toczy się inne postępowanie cywilne, którego wynik ma charakter prejudycjalny Dopuszcza na podstawie woli stron, gdy chcą czasowo wstrzymać bieg sprawy Art. 179 § 3 - podczas zawieszenia sąd nie podejmuje żadnych czynności poza tymi które mają na celu podjęcie postępowania albo zabezpieczenie powództwa lub dowodu. Inne czynności powodują skutki dopiero po podjęciu postępowania, po podjęciu terminy sądowe należy z reguły wyznaczać na nowo. Przyczyny zawieszenia postępowania
OBLIGATORYJNE z mocy prawa - sąd nie wydaje tu żadnego orzeczenia, bo zawieszenie następuje ex lege - chodzi tu o sytuacje, gdy w wyniku siły wyższej (art. 173) sąd zaprzestaje wykonywania swoich czynności; z mocy orzeczenia sądowego- art. 174 § 1 Sąd zawiesza postępowanie z urzędu: 1) w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela; 2) jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie; 3) jeżeli strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości pozbawionej wskutek nadzwyczajnych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu; 4) jeżeli ogłoszono upadłość strony, a spór dotyczy przedmiotu wchodzącego w skład masy upadłości. (sąd zawiadamia albo zarządcę o trwającym postępowaniu) FAKULTATYWNE z urzędu , gdy zaistnieje co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 177 § 1 kpc: Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu: 1) jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego; 2) jeżeli osoba trzecia wystąpiła przeciwko obu stronom z interwencją główną; 3) jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu administracji państwowej; 4) jeżeli ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej; 5) w razie niestawiennictwa obu stron na rozprawie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, oraz w razie niestawiennictwa powoda, gdy powód nie żądał rozpoznania sprawy w jego nieobecności , a pozwany nie zgłosił wniosku o rozpoznanie sprawy; ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz