Wznowienie postępowania.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wznowienie postępowania. - strona 1 Wznowienie postępowania. - strona 2

Fragment notatki:

WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA Skarga o wznowienie postępowania jest nadzwyczajnym środkiem odwoławczym. W procesie cywilnym można żądać wznowienia postępowania tylko wówczas, gdy zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. Poza tym skarga przysługuje od każdego wyroku (częściowego, wstępnego, uzupełniającego i zaocznego). Istnieją jednakże 2 wyjątki:
niedopuszczalna jest skarga o wznowienie od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choć jedna ze stron zawarła po jego uprawomocnieniu się nowy związek małżeński;
niedopuszczalne jest dalsze wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wznowienie. Osobą uprawnioną do wniesienia skargi jest strona, interwenient uboczny samoistny, prokurator i inne podmioty działające na prawach prokuratora. Podstawy wznowienia dzielą się na 2 kategorie:
powody nieważności postępowania - art. 401 Kpc: Można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności: jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona lub jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się wyroku nie mogła domagać się wyłączenia; jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana bądź jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się wyroku niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowe. tzw. właściwe przyczyny restytucyjne - art. 403 Kpc: § 1. Można żądać wznowienia na tej podstawie, że: wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym; wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa. § 2. Można żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu. § 3. Można żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku dotyczącego tego samego stosunku prawnego; w tym wypadku przedmiotem rozpoznania przez sąd jest nie tylko zaskarżony wyrok, lecz są również z urzędu inne prawomocne wyroki dotyczące tego samego stosunku prawnego. Inne przyczyny:
Z powodu przestępstwa można żądać wznowienia jedynie wówczas, gdy czyn został ustalony prawomocnym wyrokiem skazującym, chyba że postępowanie karne nie może być wszczęte lub zostało umorzone z innych przyczyn niż brak dowodów (art. 404).


(…)

… sąd może wstrzymać wykonalność, gdy stronie grozi niepowetowana szkoda. Sąd rozpoznaje sprawę na nowo w granicach, jakie zakreśla podstawa wznowienia. Po ponownym rozpoznaniu sprawy sąd stosownie do okoliczności:
- oddala skargę o wznowienie;
- uwzględniając ją: zmienia zaskarżony wyrok albo go uchyla i pozew odrzuca lub postępowanie umarza. UWAGA! W postępowaniu nieprocesowym dopuszczalna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz