Wznowienie postępowania, administracyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1309
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wznowienie postępowania, administracyjne - strona 1 Wznowienie postępowania, administracyjne - strona 2

Fragment notatki:

Wznowienie postępowania Polega na ponownym rozpoznaniu sprawy i rozstrzygnięciu sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem w przypadkach zajścia ustawowych przyczyn wznowienia .
Jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia.
Można żądać wznowienia postępowania z 3 grup przyczyn :
Z przyczyn nieważności - tylko niektórych
Tyko w przypadkach określonych w 271 p.p.s.a.
Z właściwych przyczyn restytucyjnych
Art. 273 i 274 p.p.s.a.
W związku z orzeczeniem TK, czy rozstrzygnięciem organu międzynarodowego
Art. 272 p.p.s.a.
Do wznowienia postępowania z przyczyn nieważności właściwy jest sąd , który wydał zaskarżone orzeczenie. W pozostałych przypadkach sąd, który ostatnio orzekał w sprawie .
Postępowanie wszczyna się tylko wskutek złożenia skargi. Uprawniony do wniesienia skargi jest podmiot w rozumieniu art. 50 p.p.s.a.
Skarga jest środkiem formalnym .
Musi spełniać wymogi pisma procesowego,
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia,
podstawę wznowienia i jej uzasadnienie,
okoliczności stwierdzające zachowanie terminu do złożenia skargi
oraz żądanie o uchylenie lub zmianę zaskarżonego orzeczenia.
Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA jest obwarowana przymusem adwokackim.
Skargę wnosi się w terminie 3 miesięcy o dnia, w którym strona dowiedziała się o przyczynie wznowienia - a gdy podstawą tą było pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji - od dnia dowiedzenia się o orzeczeniu.
Po upływie 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia nie można żądać wznowienia z wyjątkiem przypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nienależycie reprezentowana. Gdy podstawę stanowi orzeczenia TK - 3 miesiące od wejścia w życie orzeczenia. Do wznowienia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem I instancji, chyba, że ustawa stanowi inaczej.
Postępowanie składa się z 2 etapów: Postępowanie wstępne - badanie wymogów formalnych
Jeśli skarga nie zostanie odrzucona, kierowana jest na rozprawę. Postępowanie właściwe - badanie zaistnienia przesłanki.
Sąd może wstrzymać wykonanie orzeczenia - na postanowienie służy zażalenie.
Sąd jest związany podstawą wznowienia .
W wyniku uwzględnienia skargi sąd może:
Zmienić zaskarżone orzeczenie
Uchylić zaskarżone orzeczenie i skargę odrzucić, gdy skarga podlegała wcześniej odrzuceni
Umorzyć postępowanie
W wypadku gdy wykryto drugie prawomocne orzeczenie dotyczące tej samej sprawy:
Sąd uchyla jedno z nich utrzymując w mocy drugie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz