Prokurator, organizacja społeczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prokurator, organizacja społeczna - strona 1 Prokurator, organizacja społeczna - strona 2

Fragment notatki:

ZAGADNIENIE ŚCIŚLE POWIĄZANE: RPO, PROKURATOR, ORGANIZACJA SPOŁECZNA A UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU. RPO i prokurator P.p.s.a reguluje ich udział łącznie, pomimo wszystkich odmienności zadań i specyfiki tych organów, bo w kontekście postępowania administracyjnego ich uprawnienia wyglądają identycznie.
Art. 8 p.p.s.a: Prokurator/RPO mogą korzystać z przysługujących im uprawnień związanych z udziałem w postępowaniu gdy wystąpi jedna z przesłanek:
Wymaga tego ochrona praworządności.
Wymaga tego ochrona praw człowieka i obywatela
Przepisy ustawy przyznają prokuratorowi/RPO prawo do:
Wzięcia udziału w każdym toczącym się postępowaniu
Wniesienia skargi
Wniesienia skargi kasacyjnej
Złożenia zażalenia na postanowienie
Wniesienia skargi o wznowienie postępowania
Wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu.
(W przypadku gdy prokurator/RPO decydują się korzystać z wymienionych powyżej uprawnień, przysługują im w danym postępowaniu prawa strony )
[PRZYKŁAD: Przykłady na szczególnie uprzywilejowaną pozycję prokuratora: dłuższy termin wniesienia skargi (art. 53 § 3 p.p.s.a); brak wymogu wyczerpania wcześniejszych środków zaskarżenia dla wniesienia skargi (art. 52 § 1 p.p.s.a); prawo udziału w posiedzeniach sądu przy drzwiach zamkniętych (art. 97 § 1 p.p.s.a)] Udział organizacji społecznej Nie ma nigdzie definicji „organizacji społecznej” stąd problem występuje w kwestii przyznania określonym podmiotom prawa występowania w postępowaniu, rozstrzygnięcia czy są one „organizacjami społecznymi”. Jedyną definicję wraz z podstawowymi cechami konstytuującymi „organizację społeczną” wypracowała w tym zakresie doktryna: Def.: Są to wszelkie formy zrzeszania się obywateli, charakteryzujące się takimi przymiotami jak: 1)odrębność od państwa 2)trwałość celów 3)korporacyjność (substrat osobowy)4) dobrowolność członkowstwa. (tak rozumiane podmioty mogą mieć różną formę organizacyjną, np. stowarzyszenia)
Jeśli chodzi o udział organizacji społecznych w postępowaniu sądowoadministracyjnym to rozróżniamy dwie sytuacje: Organizacja występuje we własnej sprawie Organizacja występuje w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób. Ad. a : Organizacja społeczna w rozumieniu przepisów p.p.s.a ma zdolność sądową , czyli może występować przed sądem administracyjnym jako strona bez względu na to czy ma osobowość prawną. Może wystąpić tu zarówno po stronie skarżącego, jak i po stronie organu ( to drugie ma miejsce w przypadku gdy wykonuje funkcje z zakresu administracji publicznej w wyniku powierzenia)
Ad. b : Ten wariant przewiduje art. 9 p.p.s.a stanowiący iż organizacja społeczna ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz