Przesłanki dopuszczalności postępowania sądowo administracyjnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przesłanki dopuszczalności postępowania sądowo administracyjnego - strona 1 Przesłanki dopuszczalności postępowania sądowo administracyjnego - strona 2 Przesłanki dopuszczalności postępowania sądowo administracyjnego - strona 3

Fragment notatki:

Przesłanki dopuszczalności postępowania sądowo administracyjnego Przesłankami dopuszczalności postępowania są: Istnienie przedmiotu zaskarżenia- czyli aktu/czynności mieszczących się w zakresie kontroli sądów administracyjnych.
Istnienie aktu zaskarżenia, czyli pisma procesowego uruchamiającego postępowanie. (zasada skargowości)(wyjątki od tej zasady są nieliczne: z urzędu sąd administracyjny wszczyna postępowanie o odtworzenie akt zniszczonych/zgubionych wskutek siły wyższej; z urzędu uruchamia sąd uproszczony tryb postępowania w ramach już toczącej się przed nim sprawy sądowoadministracyjnej)
Ad b. : podstawowym środkiem powodującym wszczęcie postępowania jest skarga . Dotyczy ona większości spraw, w tym wszystkich przed WSA. Skarga ma zastosowanie do:
ostatecznych decyzji administracyjnych
postanowień z art. 3 § 2 pkt 2 i 3 p.p.s.a
innych aktów i czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa
pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanych w sprawach indywidualnych
aktów prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego (dalej JST) i terenowych organów administracji rządowej
innych aktów JST i ich związków z zakresu administracji publicznej
aktów nadzoru nad działalnością JST
bezczynności organów w przypadkach z art. 3 § 2 pkt 1-4 p.p.s.a
spraw, dla których przepisy szczególne przewidują sądową kontrolę
Drugim środkiem powodującym wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego, o charakterze wyjątkowym, jest wniosek. Stosuje się go tam, gdzie ustawy tak stanowią. PRZYKŁADY: 1)postępowanie o odtworzenie akt; 2) postępowanie przed NSA w przedmiocie sporu o właściwość między JST i o właściwość między SKO; oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej.
[UWAGA: wniosek może też dotyczyć czynności sądu. Na przykład na wniosek Prezesa NSA wszczyna się postępowanie przed NSA w sprawie podjęcia uchwał wyjaśniających przepisy prawne, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie; tak też postępowanie w trybie nadzoru pozajudykacyjnego o którym mowa w art. 172 p.p.s.a] Stwierdzenie przez sąd istnienia aktu i przedmiotu zaskarżenia umożliwia dopiero badanie właściwych przesłanek dopuszczalności skargi i wniosku. Def. Tych przesłanek: określone w ustanie wymagania co do samej zawartości skargi czy wniosku jako pism procesowych+ inne ustawowo określone wymagania umożliwiające rozpatrywanie tych pism przez sąd. Wymagania te dotyczą trzech grup zagadnień:
Podmiotów uprawnionych do wnoszenia
Wymogów formalnych
Trybu wnoszenia (w tym zachowania odpowiednich terminów- patrz niżej)


(…)

… przez wnoszącego zdolności sądowej i procesowej (art. 26-27 p.p.s.a); a w przypadku podmiotów będących jednostkami organizacyjnymi- wniesienie skargi przez organ/osobę upoważnioną do działania (art. 28 p.p.s.a)
[UWAGA: Legitymacja procesowa podmiotów z art. 50 § 1 p.p.s.a ma charakter materialny, z wyjątkiem prokuratora, RPO i organizacji społecznych, gdzie ma charakter formalny. Materialna legitymacja…
… z 2002 o stanie wyjątkowym) …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz