Wznowienie postępowania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wznowienie postępowania - omówienie - strona 1 Wznowienie postępowania - omówienie - strona 2 Wznowienie postępowania - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, PONOWNE ORZEKANIE.
(art. 399 - 416 kpc)
Wznowienie postępowania następuje na skutek żądania zgłoszonego w skardze o wznowienie.
Skarga ta przysługuje od prawomocnych wyroków kończących postępowanie.
Skarga przysługuje od każdego wyroku m. in. wstępnego, częściowego, zaocznego.
Niedopuszczalność skarg w trzech przypadkach:
Niedopuszczalna jest skarga o wznowienie od wyroku orzekającego o unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po jego uprawomocnienia nowy związek małżeński (art. 400).
Od wyroku sądu najwyższego.
Dalsze wznowienie postępowania - na skutek skargi o wznowienie (art. 416).
Wnieść skargę może: strona, interwent uboczny samoistny (art. 82), prokurator i organizacja społeczna.
Można żądać wznowienia o postępowanie z powodu nieważności:
Jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem wyroku nie mogła domagać się wyłączenia.
Brak należytej reprezentacji, pozbawienie możności działania strony.
Art. 401 - można żądać wznowienia gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność aktu normatywnego z konstytucją.
Można też żądać wznowienia na podstawie, że wyrok został oparty na dokumencie przerobionym lub podrobionym lub został uzyskany za pomocą przestępstw.
Do wznowienia postępowania właściwy jest sąd, który wydał zaskarżony wyrok, a gdy zaskarżono wyroki różnych instancji - sąd instancji wyższej (art. 405).
Skarga powinna być wniesiona w terminie 31m-cy (art. 407).
Po upływie 5 lat od uprawomocnienia się wyroku nie można żądać wznowienia, z wyjątkiem wypadku, gdy strona była pozbawiona możności działania lub nie było należycie reprezentowana (art. 408).
Art. 410 - sąd na posiedzeniu niejawnym bada czy skarga jest wniesiona w terminie, czy opiera się na ustawowej podstawie wznowienia.
Art. 412 - sąd może wznowić postępowanie, oddalić skargę o wznowienie, umorzyć postępowanie.
Pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej.
Podmioty postępowania nieprocesowego.
Organy procesowe i uczestnicy postępowania.
Wszczęcie postępowania nieprocesowego:
1. Sprawy rozpoznawane na posiedzeniach jawnych nie będących jednak rozprawami. Rozprawa odbywa się jedynie w wypadkach wskazanych w ustawie.
Orzeczenia w postępowaniu nieprocesowym zapadają wyłącznie w postaci postanowień.
Postanowienia orzekające i postanowienia pozytywne.


(…)

….
Postanowienie w sprawach o uznanie za zmarłego - Jurysdykcja krajowa - o charakterze wyłącznym, jeżeli dotyczą obywatela polskiego, o charakterze fakultatywnym jeżeli dotyczą cudzoziemca.
Postanowienie w sprawach o stwierdzenie zgonu - Jurysdykcja krajowa.
Postępowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie - jurysdykcja krajowa.
o charakterze wyłącznym, jeżeli ubezwłasnowolniony jest obywatelem polskim…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz