Skarga na orzeczenie referendarza sądowego - wznowienie postępowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2562
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skarga na orzeczenie referendarza sądowego - wznowienie postępowania - strona 1 Skarga na orzeczenie referendarza sądowego - wznowienie postępowania - strona 2 Skarga na orzeczenie referendarza sądowego - wznowienie postępowania - strona 3

Fragment notatki:

§6. SKARGA NA ORZECZENIE REFERENDARZA SĄDOWEGO Skarga na orzeczenie referendarza sądowego  środek wprowadzony do KPC w 1997r. -jest to niedewolutywne środek zaskarżenia
-jego wniesienie powoduje rozpoznanie sprawy przez sąd powołany do kontroli nad czynnościami referendarza sądowego -jest to zwyczajny środek zaskarżenia , który przysługuje na wydane przez referendarza sądowego:
orzeczenia co do istoty sprawy orzeczenia, o których mowa w art. 394 §1 pkt 1, 2, 4 2 , 5-9 KPC - postanowienia i zarządzenia, których przedmiotem jest:
zwrot pozwu, odmowa odrzucenia pozwu, przekazanie sprawy sądowi równorzędnemu lub niższemu albo podjęcie postępowania w innym trybie
odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie
stwierdzenie prawomocności orzeczenia
skazanie świadka, biegłego, strony, jej pełnomocnika oraz osoby trzeciej na grzywnę, zarządzenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania świadka oraz odmowa zwolnienia świadka i biegłego od grzywny i świadka od przymusowego sprowadzenia
zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania
odmowa uzasadnienia orzeczenia oraz jego doręczenia
sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa
zwrot kosztów, określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, wymiar opłaty, zwrot opłaty lub zaliczki, obciążenie kosztami sądowymi, jeżeli strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy, koszty przyznane w nakazie zapłaty oraz wynagrodzenie biegłego i należności świadka
orzeczenia co do nadania klauzuli natychmiastowej wykonalności
orzeczenia co do stwierdzenia wykonalności europejskiego nakazu zapłaty orzeczenia co do wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 795 8 KPC -KPC nie nakłada na wnoszącego skargę zachowania jakichkolwiek szczególnych wymagań w zakresie formy czy treści
-skarga składana jest poza rozprawą i stąd wywodzi się jej obligatoryjną formę pisemną -skarga powinna odpowiadać wymogom stawianym dla pism procesowych, a ponadto wymagane jest:
oznaczenie zakresu zaskarżenia
oznaczenie zarzutów, które uzasadniają wniosek o zmianę/uchylenie orzeczenia referendarza zawarcie wniosku zaskarżenia
-skargę wnosi się do sądu, w którym wydano zaskarżone orzeczenie
-sąd rozpoznaje sprawę jako sąd I instancji, poza skargą na postanowienie referendarza w przedmiocie:
kosztów sądowych
kosztów procesu
o odmowie ustanowienia adwokata/radcy prawnego gdzie sąd działa, jako sąd II instancji -termin do wniesienia skargi wynosi 1 tydzień i liczony jest od dnia doręczenia stronie postanowienia referendarza sądowego, chyba że przepis stanowi inaczej

(…)

…/radcy prawnego gdzie sąd działa, jako sąd II instancji -termin do wniesienia skargi wynosi 1 tydzień i liczony jest od dnia doręczenia stronie postanowienia referendarza sądowego, chyba że przepis stanowi inaczej -w postępowaniu nieprocesowym skargę na:
wpis w KW orzeczenie referendarza zarządzające wpis w postępowaniu rejestrowym o wpis do KRS oraz rejestru zastawów
wnosi się w terminie tygodniowym…
… także w inny sposób, w szczególności:
nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym
nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym postanowieniem co do istoty sprawy wydanym w postępowaniu nieprocesowym
wznowienie postępowania nie jest jednak dopuszczalne, jeżeli postanowienie może być zmienione lub uchylone
prawomocnym wyrokiem w przedmiocie ustalenia, że orzeczenie sądu państwa obcego podlega/nie podlega uznaniu lub w przedmiocie nadania…
… postępowania, co do którego skarga była już wniesiona, ale została prawomocnie odrzucona w postępowaniu nieprocesowym niedopuszczalne jest wznowienie postępowania w sprawie, w której prawomocne postanowienie orzekające co do istoty sprawy może być zmienione/uchylone  do tego rodzaju postanowień zalicza się:
postanowienie o uznaniu za zmarłego
postanowienie o stwierdzeniu zgonu
postanowienie o ubezwłasnowolnieniu postanowienie sądu opiekuńczego wydawane ze względu na dobro osoby, której dotyczy
postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku -do wniesienia skargi legitymowani są:
strony oraz ich następcy prawni
interwenient uboczny samoistny
prokurator
Rzecznik Praw Obywatelskich
organizacje społeczne w zakresie, w jakim są uprawnione do wszczęcia postępowania uczestnicy postępowania nieprocesowego
… również wówczas, gdy nie zostanie stwierdzona podstawa skargi -postanowienie w przedmiocie odrzucenia skargi zapada na posiedzeniu niejawnym na każdym etapie postępowania -postanowienie o odrzuceniu skargi kończy postępowanie i jest zaskarżalne
-rozpoznając ponownie sprawę, sąd stosuje odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem I instancji, w tym przepisy o:
rozprawie
postępowaniu dowodowym
wydawaniu…
… może na wniosek strony wstrzymać wykonanie wyroku, chyba że strona przeciwna złoży odpowiednie zabezpieczenie -postanowienie w tym przedmiocie może być wydane na posiedzeniu niejawnym 7.5. RODZAJE ORZECZEŃ WYDAWANYCH WE WZNOWIONYM POSTĘPOWANIU
-orzeczenia, jakie sąd wydaje po ponownym rozpoznaniu sprawy, uzależnione są od merytorycznej oceny zasadności podniesionych przez skarżącego podstaw wznowienia…
… I instancji
C. TRYB I ETAPY ROZPOZNANIA SPRAW W POSTĘPOWANIU ZABEZPIECZAJĄCYM
-zasadniczo sąd rozpoznaje wnioski na posiedzeniu niejawnym z wyjątkiem wniosków o uchylenie/zmianę postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia -postępowanie dzieli się na dwa etapy:
etap rozpoznawczy
etap wykonawczy
1) Etap rozpoznawczy  obejmuje rozpoznanie przez sąd wniosku o udzielenie zabezpieczenia pod względem…
… stanowią orzeczenia:
o nadaniu klauzuli wykonalności
o stwierdzeniu wykonalności europejskiego nakazu zapłaty
o wpis w KW zarządzające wpis w postępowaniu rejestrowym o wpis do KRS oraz rejestru zastawów -orzeczenia te pozostają w mocy do czasu rozpoznania skargi przez sąd -skarga wywołuje skutek w postaci wstrzymania wykonalności w odniesieniu do postanowień w przedmiocie:
kosztów sądowych
kosztów…
… klauzuli wykonalności orzeczeniu sądu państwa obcego postanowieniem (orzeczeniem niemerytorycznym)
dotyczy to sytuacji, w której postanowienie zostało oparte na akcie normatywnym uznanym przez TK za niezgodny z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą
w pozostałych wypadkach wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem odrzucającym pozew, umarzającym postępowanie…
…;
należności wynikające z naruszenia patentu lub dodatkowego prawa ochronnego na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego, wyłącznego prawa do odmiany rośliny;
wynagrodzenie przysługujące twórcy projektu wynalazczego.
C. WARUNKI…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz