Dowód ze stron i pojęcie kosztów postępowania cywilnego.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dowód ze stron i pojęcie kosztów postępowania cywilnego. - strona 1 Dowód ze stron i pojęcie kosztów postępowania cywilnego. - strona 2 Dowód ze stron i pojęcie kosztów postępowania cywilnego. - strona 3

Fragment notatki:

6.7. DOWÓD ZE STRON A. CHARAKTER DOWODU ZE STRON -dowód ze stron należy do katalogu ustawowych środków dowodowych ale sąd powinien ze szczególną ostrożnością dokonywać oceny takiego dowodu -jest to dowód o charakterze posiłkowym -zarządzany jest on dopiero wówczas, gdy w świetle oceny sądu, opartej na całokształcie okoliczności spraw, brak jest w ogóle innych środków dowodowych albo gdy te środki wprawdzie istnieją, ale okazały się niewystarczające dla wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy -wyjątki od tej zasady przewidziane są w sprawach o rozwód i separację w tych sprawach sąd zarządza każdorazowo przeprowadzenie tego dowodu postępowanie dowodowe w tych sprawach może być w ogóle ograniczone do tego dowodu, jeżeli pozwany uznaje żądanie pozwu, a małżonkowie nie mają wspólnych dzieci w pozostałych przypadkach, w tych sprawach, sąd nie może odmówić przeprowadzenia dowodu, jeżeli strona sama go powołała
-dowód z przesłuchania stron nie jest tożsamy z informacyjnym wysłuchaniem stron, które następuje przed wszczęciem postępowania dowodowego B. PODMIOTY PRZESŁUCHIWANE W CHARAKTERZE STRONY -przeprowadzając dowód ze stron, sąd przesłuchuje bezpośrednio powoda i pozwanego , jeżeli są oni osobami fizycznymi -jeżeli stroną jest osoba prawna lub ułomna osoba prawna , jak również organizacja społeczna dopuszczona do działania na podstawie obowiązujących przepisów, ustawodawca dopuszcza przesłuchanie osoby fizycznej wchodzącej w skład organu uprawnionego do jej reprezentowania
-od oceny sądy zależy wybór kręgu osób przesłuchiwanych (może przesłuchać wszystkie osoby wchodzące w skład organu lub tylko część spośród nich)
-jeżeli stroną jest SP sąd może przesłuchać w charakterze strony osoby powołane do reprezentowania państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone roszczenie lub inne wskazane osoby -w sprawie, w której powództwo zostało wytoczone przez prokuratora lub organizację społeczną na rzecz określonej osoby, w charakterze strony przesłuchuje się tą osobę, chociażby nie przystąpiła ona do sprawy -w sprawach osób znajdujących się pod władzą rodzicielską , opieką lub kuratelą od uznania sądu zostało uzależnione przesłuchanie samej strony bądź jej strony bądź jej przedstawiciela ustawowego bądź też obojga C. PRZEPROWADZENIE DOWODU ZE STRON -przesłuchanie w ramach postępowania dowodowego obu stron wynika z zasady równouprawnienia stron i uczestników postępowania -wyjątki od tej zasady przewidziane zostały jedynie na wypadek zaistnienia sytuacji, w której z przyczyn natury faktycznej lub prawnej przesłuchać co do okoliczności spornych można tylko jedną stronę


(…)

… REPREZENTOWANĄ PRZEZ ADWOKATA, RADCĘ PRAWNEGO LUB RZECZNIKA PATENTOWEGO
-pismo procesowe, które zostało wniesione przez profesjonalnego pełnomocnika, a nie zostało należycie opłacone przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie w wysokości stałej/stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu
-jednakże w terminie tygodniowym od dnia doręczenia…
… o:
uprawdopodobnienie przez interwenienta ubocznego interesu prawnego we wstąpieniu do sprawy
uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej
uprawdopodobnienie, że niestawiennictwo pozwanego na rozprawie nie było zawinione
uprawdopodobnienie okoliczności stwierdzających zachowanie terminu lub dopuszczalność wznowienia postępowania uprawdopodobnienie…
… i nie może być wyższa niż 5 000zł
B) Opłata stosunkowa  pobierana jest w sprawach o prawa majątkowe -wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30zł i nie więcej niż 100 000zł z zastrzeżeniem dla spraw dochodzonych w postępowaniu grupowym, gdzie opłata stosunkowa wynosi 2% wartości przedmiotu sporu
C) Opłata podstawowa  jest pobierana w sprawach, w których przepisy…
… rejestrowym
D) Opłata tymczasowa  w przypadku, gdy w sprawach o prawa majątkowe w chwili wszczęcia postępowania nie da się ustalić wartości przedmiotu sporu, przewodniczący określa opłatę tymczasową
-określa się ją w sumie od 30zł do 10 000zł
-dopiero w orzeczeniu kończącym postępowanie w I instancji sąd określa wysokość opłaty ostatecznej
-opłata ostateczna może być:
opłatą stosunkową, obliczaną od wartości przedmiotu sporu ustalonej w toku postępowania
opłatą określoną przez sąd, jeżeli wartości tej nie dało się ustalić
w tym przypadku sąd określa opłatę ostateczną w kwocie nie wyższej niż 5 000zł, mając na względzie doniosłość społeczną rozstrzygnięcia i stopień zawiłości sprawy -jeżeli opłata ostateczna jest wyższa od tymczasowej, wówczas sąd orzeka o obowiązku uiszczenia różnicy wg zasad…
… w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji
-sąd może rozstrzygnąć jedynie o zasadach poniesienia przez strony kosztów procesu, pozostawiając szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu -referendarz sądowy wydaje postanowienie, w którym dokonuje szczegółowego wyliczenia kosztów -jeżeli w toku postępowania sąd nie orzekł o obowiązku poniesienia kosztów sądowych lub orzeczeniem nie objął całej kwoty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz