Zasady procesowe w postępowaniu cywilnym.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1736
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady procesowe w postępowaniu cywilnym. - strona 1 Zasady procesowe w postępowaniu cywilnym. - strona 2 Zasady procesowe w postępowaniu cywilnym. - strona 3

Fragment notatki:

ZASADY PROCESOWE W POSTĘPOWANIU CYWILNYM §1. POJĘCIE ZASAD PROCESOWYCH Zasady procesowe  nie istnieje legalna definicja zasad procesowych, ujmowane są one jako:
standardy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i poszczególnych procedur
centralne idee systemu procesowego dyrektywy sprawności postępowania §2. KONSTYTUCYJNE ZASADY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI 1) Zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości  wymiar sprawiedliwości sprawują:
sądy powszechne Sąd Najwyższy
sądy administracyjne
sądy wojskowe 2) Zasada prawa do sądu  każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd -prawo do sądu obejmuje: prawo dostępu do sądu - prawo do uruchomienia procedury przed sądem jako organem o określonej charakterystyce (niezależnym, niezawisłym, bezstronnym) prawo do odpowiedniego ukształtowania procedury przed sądem zgodnie z wymogami i zasadami sprawiedliwości prawo do wyroku sądowego , czyli do wiążącego rozstrzygnięcia danej sprawy przez sąd 3) Zasada niezawisłości sędziowskiej  sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji i ustawom -można mówić o niezawisłości sędziowskiej w ujęciu: pozytywnym - sędzia w sprawowaniu swojego urzędu jest niezawisły i podlega tylko ustawom negatywnym - nikt nie ma prawa wpływać na sędziego w kierunku takiego czy innego załatwienia rozpatrywanej przez niego sprawy -niezawisłość sędziowska urzeczywistniana jest dzięki istnieniu szeregu gwarancji , które można podzielić na: organizacyjne - oddzielenie organizacyjne sądów od organów innych władz oraz ustawowe określenie jurysdykcji poszczególnych sądów funkcjonalne - zakaz ingerencji organów władzy w orzecznictwo sądów - wyjątek stanowi prawo łaski dotyczące pozycji sędziego - polegają na ustawowym określeniu wymogów, jakie powinni spełniać kandydaci na sędziego oraz określenie sposobu powoływania sędziów; także immunitet procesowe - na gwarancje procesowe składają się:
jawność postępowania sądowego
tajność narady sędziowskiej
instytucja wyłączenia sędziego
zasada swobodnej oceny dowodów
kolegialność orzekania 4) Zasada niezależności sądów  sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz 5) Zasada jednolitości sądów  zasada ta składa się z następujących elementów:
sady i trybunały wydają wyroki w imieniu RP
struktura sądów jest jednolita


(…)

… o:
o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka
o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
o rozwiązanie przysposobienia
o ochronę praw autorskich i praw pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych
o roszczenia wynikające z ustawy…
… w następujących przypadkach:
powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia można wytoczyć wg miejsca zamieszkania osoby uprawnionej
powództwo o roszczenia majątkowe przeciwko przedsiębiorcy można wytoczyć przed sąd, w okręgu którego znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działaniem tego zakładu lub oddziału
powództwo…
… przed sąd miejsca płatności lub przed sąd właściwości ogólnej dla akceptanta lub wystawcy weksla własnego lub czeku
powództwo o zawarcie umowy/ustalenie jej treści/zmianę umowy, gdy spory rozpoznawane są w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania
powództwo z zakresu prawa pracy można wytoczyć przed sąd:
właściwości ogólnej bądź
sąd, w którego okręgu…
… zatrudniani są w sądach rejonowych i okręgowych -w zakresie wykonywanych obowiązków są oni niezależni co do treści wydawanych orzeczeń i zarządzeń
-referendarz sądowy może wykonywać jedynie czynności, które zostały mu powierzone w ustawie -w zakresie powierzonych czynności referendarz ma kompetencje sądu, chyba że ustawa stanowi inaczej
Referendarz w postępowaniu procesowym  może:
wydawać nakazy zapłaty
… samemu pozwanemu
powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapłaty polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych wytacza się przed sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy
jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić - przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część
powództwo ze stosunku członkowstwa spółdzielni, spółki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz