Sąd jako organ procesowy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sąd jako organ procesowy-opracowanie - strona 1 Sąd jako organ procesowy-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

SĄD JAKO ORGAN PROCESOWY
 
Skład
Rozpoznawanie w składzie niezgodnym z ustawą powoduje nieważność postępowania. Co do zasady w sądzie I instancji sprawy są rozpatrywane w składzie jednego sędziego. Natomiast sprawy kolegialne (1 sędzia + 2 ławników) w sprawach z zakresu prawa pracy oraz w sprawach ze stosunków rodzinnych ( z wył. spraw o alimenty). W postępowaniu nieprocesowym skład kolegialny w sprawach wymienionych w konkretnych przepisach i w sprawach pozakodeksowych.
Skład 3 sędziów:
- w sprawach o ubezwłasnowolnienie
- gdy prezes sądu tak zarządzi z uwagi na zawiłość sprawy lub jej precedensowy charakter
- gdy sąd rozstrzyga o wyłączeniu sędziego
- gdy sąd okręgowy odmawia przyjęcia sprawy przekazanej mu przez sąd rejonowy
 
W II instancji sprawy rozpoznaje 3 sędziów zawodowych niezależnie od rzędu sądu oraz rodzaju posiedzenia.
Jeden sędzia będzie rozpoznawał sprawę gdy podejmuje postanowienie o zwolnieniu od kosztów sądowych.
Zgodnie z art. 45 konstytucji każdy ma prawo do bezstronnego sądu. Gwarancją bezstronności jest instytucja wyłączenia sędziego. Kodeks wprowadza dwie kategorie przyczyn wyłączenia sędziego:
- z mocy ustawy
- z mocy postanowienia, na żądanie samego sędziego, lub na wniosek uczestnika postępowania
Przyczyny wyłączenia z mocy ustawy znajduje się w art. 48 k.p.c. par. 1 i 3.
Odnoszą się one również do wyłączenia ławnika i prokuratora (protokolanta nie). Udział w postępowaniu sędziego wyłączonego prowadzi do nieważności procesu. W wypadku uprawomocnienia orzeczenia stanowi podstawę skargi o wznowienie postępowania.
Przyczyny wyłączenia sędziego na jego żądanie lub wniosek nie zostały skatalogowane. Przesłanką jest wystąpienie między sędzia a jedną ze stron takiego stosunku osobistego, który mógłby wywoływać wątpliwości co do jego bezstronności.
Art. 49 k.p.c. nie przewiduje wyłączenia całego sądu. Wniosek o wyłączenie sędziego powinien odpowiadać wymaganiom stawianym pismom procesowym. O wyłączeniu orzeka skład 3 sędziów zawodowych. Gdy wniosek składa strona, sędzia jest zobowiązany do złożenia wyjaśnień (pisemnych lub ustnych).
 
Możliwe formy udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym
Zadania prokuratora zostały określone w ustawie o prokuraturze. Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych i brać udział w tych postępowaniach. Może żądać wszczęcia w każdej sprawie jeżeli wg jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, obywateli lub ochrona interesu społecznego. Ocena tego należy wyłącznie do prokuratora.
Udział prokuratora przejawia się w dwóch formach:
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz