Pojęcie i funkcje postępowania cywilnego - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2429
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie i funkcje postępowania cywilnego - wykład. - strona 1 Pojęcie i funkcje postępowania cywilnego - wykład. - strona 2 Pojęcie i funkcje postępowania cywilnego - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE §1. POJĘCIE I FUNKCJE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1.1 RYS HISTORYCZNY -pierwszym przejawem ochrony naruszonych praw podmiotowych była instytucja samopomocy -każda osoba, której prawa zostały naruszone mogła użyć siły wobec przeciwnika -rozwój historyczny przyczynił się do powstania prawnych form ochrony praw podmiotowych :
proces cywilny legislacyjny - oparty był na skargach ustawowych i powstał w czasach dawnej gospodarki chłopskiej
postępowanie formularze - pojawiło się w praktyce pretorskiej w III w p.n.e. -typowym elementem postępowania była formuła procesowa zawierająca oznaczenie sędziego i program procesowy proces kognicyjny - zawierał postępowanie rozpoznawcze ( cognitio )
-w Polsce początki postępowania sądowego wywodzą się z instytucji samopomocy -pierwszym aktem prawnym zawierającym normy proceduralne były Statuty Kazimierza Wielkiego -w okresie zaborów państwa zaborcze wprowadziły własne porządki prawne -pierwszy KPC został wprowadzony rozporządzeniem Prezydenta RP w 1930r.
-do ujednolicenia procedury cywilnej przyczynił się dekret z 1945r. zawierający Kodeks postępowania niespornego
-kompleksowe przebudowanie prawa procesowego nastąpiło w 1964r. , kiedy uchwalono nowy Kodeks Postępowania Cywilnego 1.2. POJĘCIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO -nie istnieje definicja legalna postępowania cywilnego, a pojęcie postępowania cywilnego wywodzi się z nauki -postępowanie cywilne pełni następujące funkcje: funkcję ochronną - polega na tym, że postępowanie cywilne służy ochronie jednostki i ochronie ładu społecznego, a zatem odnosi się do ochrony interesów indywidualnych lub interesu ogólnego funkcję prawną - polega na wyjaśnieniu treści obowiązujących norm prawnych, rozwijaniu prawa, legitymizacji wydawanych przez sądy orzeczeń oraz zapewnieniu ich wykonania -obie funkcje mogą się przenikać §2. ŹRÓDŁA PRAWA PROCESOWEGO CYWILNEGO -najważniejszym źródłem prawa procesowego cywilnego jest Kodeks postępowania cywilnego z dn. 17.11.1964r. -KPC składa się z Tytułu oraz pięciu części, które dzielą się na księgi:
Postępowanie rozpoznawcze
Proces
Postępowanie nieprocesowe
Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt
Postępowanie zabezpieczające Postępowanie egzekucyjne
Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
Sąd polubowny (arbitrażowy
-w zakresie postępowania cywilnego do ważniejszych źródeł można zaliczyć:
ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (2005r.)
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (2007r.)


(…)

… rozstrzygnięcia sprawy między tymi samymi stronami (res iudicata)
-powstanie sytuacji w trakcie toczącego się postępowania, w której dalsze prowadzenie postępowania nie będzie możliwe wskutek braku przesłanek procesowych o charakterze bezwzględnym, spowoduje umorzenie postępowania w sprawie -rozpoznanie sprawy mimo braku przesłanek bezwzględnych stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności postępowania…
… iudicata) - występowanie tej przesłanki jest przeszkodą procesową uniemożliwiającą ponowne rozpoznanie sprawy już raz merytorycznie rozstrzygniętej (osądzonej) 2) Podział wg kryterium skutku
A. Przesłanki procesowe bezwzględne  powodują bezwzględną niedopuszczalność wszczęcia i merytorycznego rozpoznania sprawy przez sąd, np.:
brak drogi sądowej powaga rzeczy osądzonej
zawisłość sporu
-przesłanki…
… procesowe, np.:
droga sądowa jurysdykcja krajowa
zdolność procesowa
właściwa reprezentacja po stronie powoda
B. Przesłanki negatywne (ujemne)  występowanie tego rodzaju przesłanek powoduje ujemne skutki procesowe, np.
kaucja aktoryczna
niewłaściwa reprezentacja po stronie powoda 1.3. SANOWANIE PRZESŁANEK PROCESOWYCH -sanowaniu (konwalidacji) podlegają przesłanki procesowe o charakterze względnym…
… postępowania, w razie:
śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego
utraty przez stronę/ przedstawiciela ustawowego zdolności sądowej lub zdolności procesowej utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela gdy w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie -sąd odrzuci pozew/wniosek w sytuacji gdy:
przesłanki procesowe…
… inaczej -w procesie wyróżnia się:
postępowanie zwykłe  zostało ono uregulowane w Księdze pierwszej KPC -dotyczy rozpoznawania ogółu spraw cywilnych postępowania odrębne  zawierają odmienności w stosunku do postępowania zwykłego -do postępowań odrębnych naliczy zaliczyć postępowanie w sprawach:
małżeńskich (art. 425-452)
ze stosunków między rodzicami a dziećmi (art. 453 - 458)
z zakresu prawa pracy…
… w sprawach cywilnych i handlowych (2000r.)
rozporządzenie Rady w sprawie doręczania sądowych i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych lub handlowych (2000r.)
rozporządzenie Rady w sprawie postępowania upadłościowego (2000r.) rozporządzenie PE i Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (2004r.)
-do najważniejszych źródeł o charakterze międzynarodowym należą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz