Przesłanki i zasady postępowania cywilnego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przesłanki i zasady postępowania cywilnego-opracowanie - strona 1 Przesłanki i zasady postępowania cywilnego-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

PRZESŁANKI I ZASADY POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
po raz pierwszy w Niemczech, w. XIX, gdzie za przesłankę rozumiano warunek wstępny dojścia do skutku całego aktu procesowego
Dwie grupy poglądów:
I. Jodowski, Broniewicz
przesłanki procesowe - okoliczności od których zależy dopuszczalność rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy cywilnej
II. Siedlecki „Nieważność postępowania cywilnego”
przesłanki procesowe stanowią różnego rodzaju warunki i wymagania przewidziane przez prawo, zapewniające zgodność z prawem i skuteczność całego aktu procesu cywilnego;
przesłanki procesowe - warunki, wymagania i okoliczności przewidziane przez ustawę procesową, których istnienie lub nieistnienie ma zasadniczy wpływ na prawidłowość czynności procesowych oraz całego postępowania cywilnego, od których uzależniona jest ważność postępowania;
ponadto zapewniają możliwość merytorycznego rozpoznania w tym postępowaniu sprawy cywilnej
Wielorakość przesłanek:
podmiotowe
przedmiotowe
dodatnie
ujemne
ogólne
szczególne
sensu largo
sensu stricto
prawa do powództwa
realizacji prawa do powództwa
bezwzględne
względne
Przesłanki bezwzględne dodatnie:
dopuszczalność drogi sądowej
jurysdykcja krajowa
zdolność sądowa stron
zdolność procesowa stron lub działanie przedstawiciela ustawowego
należyte umocowanie pełnomocnika, gdy strona jest reprezentowana
Przesłanki bezwzględne ujemne (przeszkody procesowe):
zawiśnięcie sporu
res iudicata
skład sądu sprzeczny z ustawą
w rozpoznaniu sprawy bierze udział sędzia wyłączony ex lege
pozbawienie strony możności obrony swych praw
niewłaściwość sądu rejonowego w sprawie należącej do właściwości sądu okręgowego bez względu na wartość przedmiotu sporu
Względne przesłanki procesowe dodatnie:
dopuszczalność drogi procesu - właściwy tryb postępowania
właściwość sądu (miejscowa, funkcjonalna, delegacyjna)
Względne przesłanki procesowe ujemne:
istnienie zapisu na sąd polubowny
niezłożenie kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu przez powoda cudzoziemca (kaucja aktoryczna) -- brak przesłanki procesowej względnej - sąd nie orzeka o żądaniu powództwa lecz tylko w zakresie biegu postępowania
-- brak przesłanki procesowej bezwzględnej - zawsze

(…)

… (rozporządzalności)
kontradyktoryjności (sporności)
koncentracji materiału procesowego
kierownictwa sędziowskiego
swobodnej oceny dowodów
bezpośredniości
ustności
umiarkowanego formalizmu procesowego

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz