Pozew, a powództwo.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozew, a powództwo.  - strona 1

Fragment notatki:

POZEW A POWÓDZTWO POZEW- jest to szczególnego rodzaju pismo procesowe, kwalifikowanym pismem procesowym. Definicje pisma procesowego zawiera art. 125 KPC - są to wnioski i oświadczenia stron składane poza rozprawą.
Kwalifikowany charakter pozwu jako pisma procesowego wynika z faktu, że jest ono to pierwsze pismo procesowe w sprawie, pismo musi odpowiadać szczególnym wymogom przewidzianym w art. 187 KPC
Generalna zasada jest taka, ze obowiązuje forma pisemna ale w niektórych przypadkach jak w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych o ile pracownik lub ubezpieczony nie działa przez adwokata lub radca wtedy na podstawie art. 466 KPC można wnosić pozew ustnie do protokołu sądowego . W wypadkach wskazanych w ustawie można wnosić pozwy na urzędowych, Wytoczenie powództwa następuje poprzez wniesienie pozwu. POWÓDZTWO Powództwo to zidnywidualizowane okolicznościami faktycznymi żądanie strony o udzielenie jej ochrony prawnej w drodze procesu cywilnego, zawiera oświadczenie wiedzy i woli powoda.
żądanie - petitum : zakres poszukiwanej ochrony prawnej;
podstawa faktyczna uzasadniająca żądanie - causa petendi .
Zgodnie bowiem z art. 321 § 1 Kpc: Sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie. Art. 321 w § 2 wprowadza jednak istotne zastrzeżenie: przepisu paragrafu poprzedzającego nie stosuje się w sprawach o roszczenia alimentacyjne i naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym. W takich sprawach sąd orzeka o roszczeniach, jakie wynikają z faktów przytoczonych przez powoda także wówczas, gdy roszczenie nie było objęte żądaniem lub gdy było w nim zgłoszone w rozmiarze mniejszym niż usprawiedliwiony wynikiem postępowania. Wytoczenie powództwa następuje z chwilą złożenia pozwu w sądzie lub oddania pozwu w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, co jest równoznaczne ze złożeniem pozwu w sądzie. Pojęcia powództwa nie należy jednakże utożsamiać z pozwem, który stanowi szczególnego rodzaju pismo procesowe. Pozew, jako pismo procesowe musi odpowiadać szczególnym wymogom, wskazanym w art. 187 Kpc:
ne eat iudex ultra petita partium - sformułowana w art. 321 KPC. Żądanie powoda wyznacza granice poszukiwanej przez powoda ochrony prawnej. Sąd jest związany tym żądaniem, w tym sensie, że nie może orzec więcej ani o czymś innym.
Orzeka na podstawie faktów przedstawionych przez powoda. Związanie sądu podstawą faktyczną powództwa cywilnego. Nie mylić to z dopuszczalnością w niektórych wypadkach przeprowadzenia dowodu niezawnioskowanego przez strony. Sąd nie może zmieniać podstawy faktycznej powództwa gdyż naruszyłby naczelna zasadę postępowania cywilnego jaką jest zasada dyspozycyjności. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz