Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach cywilnych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2800
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach cywilnych - omówienie - strona 1 Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach cywilnych - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach cywilnych.
Dla zapewnienia możliwości załatwienia określonej sprawy w postępowaniu cywilnym przed sądem powszechnym musi zachodzić okoliczność dopuszczalności drogi sądowej. Dopuszczalność ta zgodnie z art. 2 § 1 zachodzi wtedy, gdy sprawa jest cywilna i podlega załatwieniu przez sąd powszechny i Sąd Najwyższy. Na gruncie prawa polskiego sprawą cywilną jest sprawa, w której ochrona prawna ma polegać na wywołaniu skutku prawnego w zakresie stosunku prawno-cywilnego w szerszym tego słowa znaczeniu. Np. sprawy rodzinne, osobiste, majątkowe, powództwa z prawa pracy, prawa ubezpieczeniowego pod warunkiem, że wystąpią elementy istotne dla sprawy cywilnej - strony występują w charakterze równouprawnionych podmiotów. Sądowe postępowanie cywilne jest regułą, a wyjątkiem, że sprawy cywilne są rozpatrywane przez inne sądy, dopuszczalność drogi sądowej bezwzględna przesłanka procesowa, której brak powoduje odrzucenie pozwu lub umorzenie postępowania.
Niedopuszczalność bezwzględna drogi sądowej zachodzi wówczas, gdy sprawa nie podlega załatwieniu przez sąd powszechny, bo sprawa nie ma charakteru sprawy cywilnej. Względna niedopuszczalność - sprawa w znaczeniu materialnym może być w drodze wyboru zainteresowanego podmiotu załatwiona zarówno przez sąd powszechny jak i przez inny organ np. zapis na sąd polubowny. Czasowa niedopuszczalność drogi sądowej zachodzi wówczas, gdy określona sprawa cywilna może być załatwiona przez sąd powszechny dopiero po uprzednim obligatoryjnym przeprowadzeniu postępowania przed innym organem administracyjnym.
Skutki niedopuszczalności drogi sądowej w postępowaniu rozpoznawczym zależą od tego czy niedopuszczalność ma charakter pierwotny czy następczy.
Gdy niedopuszczalność pierwotna - odrzucenie wniosku lub pozwu. Jeżeli w toku postępowania - niedopuszczalność następcza - umorzenie postępowania art. 355 § 1.
Niedopuszczalność drogi sądowej stanowi okoliczność nie podlegającą konwalidacji, którą sąd bierze pod uwagę z urzędu w każdym stadium postępowania art. 202 k.p.c. Zgodnie, z którym:
“ zapis na sąd polubowny oraz niewłaściwość sądu dającą się usunąć za pomocą umowy stron sąd bierze pod rozwagę tylko na zarzut pozwanego, zgłoszony i należycie uzasadniony przed wdaniem się w spór, co do istoty sprawy. Inne okoliczności, które uzasadniają odrzucenie pozwu, jak również niewłaściwy tryb postępowania, brak zdolności procesowej pozwanego, brak w składzie jego organów lub niedziałanie jego przedstawiciela ustawowego sąd bierze pod rozwagę z urzędu w każdym stanie sprawy”.
Jeżeli zaś postępowanie toczy się mimo niedopuszczalności drągi sądowej to postępowanie jest dotknięte nieważnością (art. 379 pkt 1 k.p.c.).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz