Postępowanie cywilne: struktura postępowania cywilnego, historia kodeksu, funkcje postępowania cywilnego, dopuszczalność drogi sądowej, tryby postępowania rozpoznawczego, właściwość sądów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 5656
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie cywilne: struktura postępowania cywilnego, historia kodeksu, funkcje postępowania cywilnego, dopuszczalność drogi sądowej, tryby postępowania rozpoznawczego, właściwość sądów - strona 1 Postępowanie cywilne: struktura postępowania cywilnego, historia kodeksu, funkcje postępowania cywilnego, dopuszczalność drogi sądowej, tryby postępowania rozpoznawczego, właściwość sądów - strona 2 Postępowanie cywilne: struktura postępowania cywilnego, historia kodeksu, funkcje postępowania cywilnego, dopuszczalność drogi sądowej, tryby postępowania rozpoznawczego, właściwość sądów - strona 3

Fragment notatki:

Przedstawione opracowanie stanowi fragment postępowania cywilnego wykładanego w ramach tego przedmiotu na studiach dziennych kierunku prawo Uniwersytet Łódzkiego przez profesora Janusza Jankowskiego.
Jego przedmiotem są:
- struktura postępowania cywilnego- szczegółowo omówiona;
- historia kodeksu;
- funkcje postępowania cywilnego,
- dopuszczalność drogi sądowej- przesłanki, sposób oceny czy droga sądowa jest dopuszczalna, konsekwencje niedopuszczalności drogi sądowej;
- tryby postępowania rozpoznawczego- podziały i cechy charakterystyczne;
- właściwość sądów- rzeczowa, miejscowa (z podziałami)

Funkcje postępowania cywilnego
ustalanie i urzeczywistnianiu norm prawnych indywidualno konkretnych z zakresu wszystkich praw materialnych (cywilnego, rodzinnego opiekuńczego i prawa pracy)
Z puntu widzenia przedmiotowego wyróżniamy normy abstrakcyjne (stan faktyczny ejst objęty hipotezą) i konkretne (stan faktyczny zdarzył się w rzeczywistości).
Z puntu widzenia podmiotowego indywidualne (określa podmioty z imienia i nazwiska lub nazwy) i generalne (podmiot określony przez podanie jego cech).
Te podziały dają nam cztery rodzaje norm:
-indywidualno -konkretne
-indywidualno-abstakcyjne
-genetalno-konkretne
-generalno-abstarkcyjne np. art.415
Funkcją postępowania cywilnego jest ustalenie czy istnieje norma indywidualno-konkretna między określonymi stronami (np. powód mógł pozwać złą osobę).
Kolejny podział:
-Norma nakazująca
-Norma zakazująca
-Normy zezwalające
Ustalane mogą być wszystkie z podanych norm.
Mamy do czynienia z trzema rodzajami ustaleń:
1.zwykłe- jest celem samym w sobie, nie zmierza do urzeczywistnieniu normy, ale ma na celu czyste ustalenie, ze istnieje norma indywidualno-konkretna. np. powództwo o ustalenie istnienia umowy między powodem, a pozwanie; powództwo o ustalenie istnienia/nieistna małżeństwa
2.zasądzające-otwiera drogę do przymusowego urzeczywistnienia tej normy. Wcześniejszym etapem jest ustalenie zwykłe np. zapłata odszkodowania, wydanie rzeczy. Jeśli dłużnik nie zachowa się jak zostało zasądzone, daje to możliwość wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
3.kształtujace- samo przez się, bez egzekucji, urzeczywistnia normę np.
Daje to trzy rodzaje powództw:
o ustalenie
o zasądzenie
o ukształtowanie sytuacji prawnej lub prawa
urzeczywistnianie- zastosowanie przymusu egzekucyjnego.
Wydawanie zarządzeń, zwolnień, zezwoleń mających znaczenie prawne, domena postępowania nieprocesowego i zabezpieczającego.
Prowadzenie działalności dokumentacyjno-rejestrowej- prowadzenie ksiąg wieczystych i rożnego rodzaju rejestry
inne- np. przesłuchiwanie świadków testamentu
Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach cywilnych
Instytucja znana tylko w postępowaniu cywilnym. Kodeks posługuje się pojęciem niedopuszczalności drogi sądowej.
Pojęcie to należy do grupy przesłanek procesowych (okoliczności których istnienie albo nie istnienie warunkuje możliwość przyjęcia sprawy przez sąd do rozpoznania). Przesłanki mogą być pozytywne i negatywne (np., res iudicata).
Pierwsza przesłana oznacza kompetencje sądu w sprawach cywilnych. Sprawa jest kwalifikowana jako sprawa cywilna i podlega załatwieniu na drodze sądownictwa powszechnego (możliwe są ustawowe wyłączenia).
Sprawa cywilna kodeks tego słowa w różnych znaczeniach. Przede wszystkim oznacza to sprawę załatwianą w postępowaniu cywilnym i w takim znaczeniu używa go art. 1 i 13.

(…)

… (podane poniżej)
-postępowanie odrębne- sprawy załatwiane są w postępowaniu odrębnym jeżeli ustawa tak stanowi- art. 425 i następne, służą załatwieniu określonego rodzaju spraw, postępowania odrębne mogą się nakładać na siebie (dojdzie do połączenia)
nieprocesowy
Art. 201- przewodniczący bada w jakim trybie sprawa powinna być rozpoznana, bada czy powinna być rozpatrzona w trybie odrębnym i wydaje…
… par.2 dotyczy rozróżnienia między trybem zwykłym, a postępowaniem odrębnym.
Art. 200- postępowanie w razie niewłaściwości.
Pewne sprawy, które należą do procesu mogą być załatwione w postępowaniu nieprocesowym i odwrotnie np. rozwód.
Skutki rozpoznania sprawy w trybie niewłaściwym: nie powoduje to nieważności postępowania, co nie wyklucza możliwości zaskarżenia.
WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU
Właściwość rzeczowa…
… z art. 16 i 17).
Art. 21- zobowiązanie solidarne, zasądzenie roszczenia solidarnie, nie ma potrzeby sumowania, bo mamy tylko jedno zobowiązanie
Czy sąd może kwestionować podana przez powoda wartość sporu- może do chwili wręczenia pozwu pozwanemu, po tym terminie tylko na zarzut pozwanego.
Art.379 pkt.
Właściwość sądu miejscowa (w procesie) art. 27 i następne (do 30), w postępowaniu nieprocesowym 508…
…- art.62, prawo telekomunikacyjne- art.107- świadczenie usług o charakterze masowym, poszkodowany przed udaniem się na drogę pocztową musi wyczerpać drogę reklamacyjną). -przemienność drogi sądowej i innej -od wyboru upoważnionego przedmiotu zależy skutek- może on wybrać drogę sądową, ale jeśli wybierze drogę inną zamyka on w ten sposób drogę sądową. np. prawo pracy- na czas prac komisji pojednawczej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz