Droga sądowa - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1862
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Droga sądowa - omówienie - strona 1 Droga sądowa - omówienie - strona 2 Droga sądowa - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

DROGA SĄDOWA Art. 77 Konstytucji, ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych praw lub wolności, oznacza możliwość wystąpienia o rozpoznanie sprawy
jest to kompetencja sądów powszechnych i SN do rozpoznawania spraw cywilnych. (Niektórzy autorzy eliminują z tej definicji SN ale to błąd)
Taka definicja wynika z art. 2 § 1 kpc , którego przepis stanowi, że „ do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych oraz SN” - nie można eliminować SN z definicji drogi sądowej
Niektórzy do definicji drogi dodają też sądy szczególne, ale jest to błąd, bo obecnie spraw cywilnych w Polsce nie rozpoznają sądy szczególne (administracyjne, wojskowe)
Dodatnia bezwzględna przesłanka procesowa, naruszenie skutkuje nieważnością postępowania art. 379, niedopuszczalność drogi sądowej pierwotny lub wtórny
Z powyższego wynika domniemanie drogi sądowej w sprawach cywilnych w znaczeniu materialnym .. Jednakże domniemanie to może dotyczyć tylko spraw cywilnych w znaczeniu materialnym ( art. 1 kpc ), tj. takich, które wynikają ze stosunków cywilnych opartych na zasadzie równorzędności i najczęściej ekwiwalentności świadczeń chyba, że następuje wyłączenie takiej sprawy z drogi sądowej i przekazanie jej( na mocy przepisów szczególnych) do właściwości organów administracji państwowej ( art. 2 § 3 kpc ). Nie oznacza to jednak, że sprawy cywilne w znaczeniu formalnym w ogóle nie mogą być rozpoznawane w postępowaniu sądowym, gdyż na mocy przepisów szczególnych mogą być przekazane do rozpoznania przez sądy powszechne i SN ( bo w art. 1 obok spraw cywilnych znaczeniu materialnym ustawodawca wymienia inne sprawy, do których mocy przepisów szczególnych stosuje się przepisy kpc).
Do ustalenia drogi sądowej w ścisłym znaczeniu konieczne jest stwierdzenie, że sprawa należy do właściwości sądów powszechnych i SN- znaczenie ma fakt że dana sprawa jest sprawą cywilną, Droga sądowa jest bezwzględną (jej naruszenie skutkuje nieważnością postępowania) i dodatnią przesłanką procesową (od której zależy dopuszczalność drogi sądowej) badaną przez sąd z urzędu. Droga sądowa musi istnieć przez cały czas trwania postępowania cywilnego. PIERWOTNY
od momentu wszczęcia postęp- wyda postanowienie o odrzuceniu pozwu ( art. 199 § 1 pkt 1 kpc lub wyda postanowienie o odrzucenie wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego art. 199 § 1 pkt 1 kpc w związku z 13 par. 2 - skutki braku dopuszczalności drogi sądowej). Jest to postanowienie kończące postępowanie w sprawie i w zw. z tym, że zamyka drogę do wydania wyroku, służy na nie zażalenie ( art. 394 § 1 kpc ).
WTÓRNY
spowoduje umorzenie postępowania, bo wydanie orzeczenia merytorycznego jest niedopuszczalne - art. 355 KPC.


(…)

… wystąpi się na drogę sądową- m. in. przy dochodzeniu roszczeń z umowy przewozu-przeciwko przewoźnikowi - Ustawa z 27 X 1990r. o łączności; roszczeń powstałych z zw. ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych można dochodzić po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego
jeżeli sąd stwierdzi niedopuszczalność drogi sądowej- od momentu wszczęcia postęp- pierwotny brak drogi sądowej - wyda postanowienie…
… niedopuszczalnośc jest gdy sprawa cywilna w ogóle nie podlega kompetencji sądów powszechnych i SN, bo nie jest sprawą cywilną w znaczeniu materialnym. Względna niedopuszczalność wiązę się z przemiennością drogi sądowej lub czasową niedopuszczalnością drogi sądowej. Względna niedopuszczalność drogi sądowej :
tzw. przemienność drogi sądowej- art. 242 KP - gdy ustawodawca przyjmuje koncepcje alternatywnego sposobu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz