Postępowanie cywilne: zagadnienia wstępne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3983
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie cywilne: zagadnienia wstępne - strona 1 Postępowanie cywilne: zagadnienia wstępne - strona 2 Postępowanie cywilne: zagadnienia wstępne - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Janusz Jankowski. Notatka ma 11 stron i porusza zagadnienia takie jak: postępowanie cywilne, struktura postępowania cywilnego, postępowanie nieprocesowe, postępowanie zabezpieczające, postępowanie egzekucyjne, postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt sądowych, postępowanie w sprawie uznania orzeczeń sądów zagranicznych. Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: postępowanie upadłościowe i naprawcze, postępowanie przed sądem polubownym, historia kodeksu, funkcje postępowania cywilnego, urzeczywistnianie, dopuszczalność drogi sądowej w sprawach cywilnych, sprawy cywilne w znaczeniu materialnym, sprawy cywilne w znaczeniu formalnym, niedopuszczalność, skutki niedopuszczalności drogi sądowej, tryby postępowania rozpoznawczego, właściwość sądu, właściwość rzeczowa, właściwość miejscowa.


(…)

… zwykły- zasada, wynika to z milczącego założenia (podane poniżej)
-postępowanie odrębne- sprawy załatwiane są w postępowaniu odrębnym jeżeli ustawa tak stanowi- art. 425 i następne, służą załatwieniu określonego rodzaju spraw, postępowania odrębne mogą się nakładać na siebie (dojdzie do połączenia)
nieprocesowy
Art. 201- przewodniczący bada w jakim trybie sprawa powinna być rozpoznana, bada czy powinna być rozpatrzona w trybie odrębnym i wydaje odpowiednie zarządzenie.
Art.201.§1. Przewodniczący bada, w jakim trybie sprawa powinna być rozpoznana oraz czy podlega rozpoznaniu według przepisów o postępowaniu odrębnym, i wydaje odpowiednie zarządzenia. W wypadkach przewidzianych w ustawie przewodniczący wyznacza posiedzenie niejawne w celu wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.
Jeżeli okaże się droga sądowa dopuszczalna o trybie decyduje przewodniczący. Decyduje czy postępowanie procesowe czy nie procesowe. Wydaje wtedy zarządzenie na które nie przysługuje zażalenie (nie jest wymienione w art. 394).
Zd.2- jeżeli sprawa kwalifikuje się do postępowania upominawczego nie interesuje go podział na tryb zwykły czy odrębny. Sprawa rozwiązywana jest w toku postępowania upominawczego. Art. 201 par. 2 zd.1…
… jest właściwość sądów okręgowych.
Art.17 Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy:
o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia,
o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów…
… postępowanie nakazowe, Europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń
Postępowania elektroniczne- elektroniczne postępowanie upominawcze (właściwy jeden sąd w Polsce Esąd w Lublinie, pisma procesowe drogą elektroniczną, orzeczenie jw.)
Po za tym postępowanie pojednawcze- 2 artykuły. Ugodowe załatwienie sprawy przed wytoczeniem powództwa. Wezwanie przeciwnika do próby ugodowej. Za pośrednictwem sądu…
… przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych,
o roszczenia wynikające z Prawa prasowego,
4) o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, a w postępowaniu w sprawach gospodarczych sto tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania…
… osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
43) o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
44)o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem.
Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych art. 477 ze znaczkiem 8- zasadą ogólną jest rozpatrywanie spraw przez sądy okręgowe (odwrócenie zasady z art. 16 i 17).
Art. 21- zobowiązanie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz