Stronyi ich przedstawienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stronyi ich przedstawienie - strona 1 Stronyi ich przedstawienie - strona 2 Stronyi ich przedstawienie - strona 3

Fragment notatki:

STRONY I ICH PRZEDSTAWIENIE Pojęcie i rodzaje stron: Pojęcie związane z postępowaniem kontradyktoryjnym , tzn. w którym spór prowadzą równouprawnione podmioty.
Stroną procesową jest uczestnik postępowania, posiadający interes prawny w korzystnym dla niego rozstrzygnięciu o przedmiocie procesu. Legitymowanymi do działania w tym procesie są strony procesowe oraz ich pełnomocnicy.
Stronami w postępowaniu są odpowiednio: - oskarżyciel publiczny, - oskarżony, - interwenient,
- podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej,
Nie występują w procesie karnoskarbowym:
- pokrzywdzony,
- oskarżyciel posiłkowy,
- powód cywilny.
Strona czynna postępowania (ofensywna) - oskarżyciel publiczny (żąda rozstrzygnięcia kwestii odpowiedzialności prawnej), Strona bierna postępowania (defensywna) - oskarżony (skierowane wobec niego żądanie).
Oskarżyciel publiczny: = organ, który z mocy ustawy jest uprawniony do wniesienia do sądu aktu oskarżenia. Wnosi i popiera oskarżenie, albo tylko popiera oskarżenie, będąc stroną w postępowaniu głównym.
- w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe oskarżycielem publicznym jest prokurator. - w sprawach o przestępstwa skarbowe (postępowanie przygotowawcze w formie śledztwa ) oskarżycielem publicznym jest prokurator .
- w sprawach o przestępstwa skarbowe (postępowanie przygotowawcze w formie dochodzenia ) oskarżycielem publicznym jest finansowy organ postępowania przygotowawczego. - w sprawach o wykroczenia skarbowe oskarżycielem publicznym może być: urząd skarbowy, urząd celny, inspektor kontroli skarbowej, Straż Graniczna, Policja. - w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe przed wojskowym sądem garnizonowym lub przed wojskowym sądem okręgowym oskarżycielem publicznym jest wyłącznie prokurator wojskowy. Oskarżony: = (wąskie znaczenie) osoba, przeciwko której wniesiono oskarżenie do sądu, a także osobę co do której prokurator albo finansowy organ postępowania złożył wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.
= (szerokie znaczenie) osoba, także podejrzany, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, albo której przedstawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego.
Uprawnienia oskarżonego :
- nie ma obowiązku dowodzenia swojej niewinności,
- nie ma obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść,
- ma obowiązek poddania się oględzinom i określonym badaniom,
- ma obowiązek stawić się na każde wezwanie w toku postępowania,
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz