Prawo cywilne - strona 73

Oświadczenie woli - teoria zaufania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Maciej Orkusz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1057

OŚWIADCZENIE WOLI To takie zachowanie człowieka, które wyraża dostatecznie zamiar (wolę) wywołania skutku prawnego, tj. ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego. Według art. 60 KC „... wola osoby dokonującej czynności prawnej wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ...

Pismo potwierdzające zawarcie umowy między przedsiębiorcami bez zachow...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Maciej Orkusz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

Pismo potwierdzające zawarcie umowy między przedsiębiorcami bez zachowania formy pisemnej Niewątpliwie pismo potwierdzające jako dokument prywatny stanowi - w myśl art. 245 KPC - dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadcz...

Podstęp

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Maciej Orkusz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 840

PODSTĘP (art. 86 KC): Podstęp to świadome działanie polegające na wprowadzeniu jakiejś osoby w błąd lub na umocnieniu jej błędnego przekonania (mniemania) w celu skłonienia do złożenia określonego oświadczenia woli. Podstępem można także uznać p...

Pojęcie i struktura stosunku cywilnoprawnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Maciej Orkusz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1645

POJĘCIE I STRUKUTRA STOSUNKU CYWILNOPRAWNEGO: Pojęcie: To stosunek społeczny uregulowany przez normy prawa cywilnego tj. ustanowiona w przepisach prawnych więź o charakterze powinnościowym między ludźmi lub utworzonymi przez nich organizacjami uznanymi przez normę prawną za podmioty prawa, polegaj...

Skutki niedochowania formy szczególnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Maciej Orkusz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609

SKUTKI NIEDOCHOWANIA FORMY SZCZEGÓLNEJ Formy czynności prawnych dzielą się z uwagi na niezachowanie zastrzeżonej formy szczególnej na trzy grupy: 1. Forma pod rygorem nieważności (ad solemnitatem) Przez formę ad solemnitatem rozum...

Skutki wadliwości czynności prawnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Maciej Orkusz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 994

SKUTKI WADLIWOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNYCH I. Pojęcie „wadliwej” i „niewadliwej” czynności prawnej: Nauka o wadliwości czynności prawnych stanowi wycinek ogólnej nauki o wadliwości aktów prawnych, w tym także aktów administracyjnych i orzeczeń sądowych, zwanej przez niektórych autorów żartobliwie „defek...

Stosunek podstawowy a pełnomocnictwo i prokura

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Maciej Orkusz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2597

STOSUNEK PODSTAWOWY (wewnętrzny) a PEŁNOMOCNICTWO/PROKURA Od stosunku pełnomocnictwa/prokury, należy odróżnić odrębny stosunek prawny między mocodawcą/przedsiębiorcą, a pełnomocnikiem/prokurent...

Unieważnienie umowy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Maciej Orkusz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

UNIEWAŻNIENIE UMOWY w trybie art. 705 KC: organizator aukcji/przetargu; uczestnik; albo osoba, na której rachunek lub zlecenie umowę zawarto może żądać UNIEWAŻNIENIA zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik aukcji albo ...

Wadium

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Maciej Orkusz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

WADIUM WADIUM (art. 704 KC) to dodatkowe zastrzeżenie umowne zamieszczane przez organizatora aukcji lub przetargu, polegające na obowiązku wpłacenia przez przystępujących do aukcji/przetargu określonej sumy pieniężnej (zwykle % od wartości przedmio...

Wprowadzenie do prawa cywilnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Maciej Orkusz
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 539

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI PRAWA CYWILNEGO (pojęcie, przedmiot, zakres i struktura prawa cywilnego) Prawo cywilne jest gałęzią prawa prywatnego, której przedmiotem regulacji są głównie stosunki o charakterze majątkowym, a także niemajątkowym pomiędzy równorzędnymi podmiotami (osobami fizycznymi,...