Skutki wadliwości czynności prawnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skutki wadliwości czynności prawnych - strona 1 Skutki wadliwości czynności prawnych - strona 2

Fragment notatki:

SKUTKI WADLIWOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNYCH
I. Pojęcie „wadliwej” i „niewadliwej” czynności prawnej:
Nauka o wadliwości czynności prawnych stanowi wycinek ogólnej nauki o wadliwości aktów prawnych, w tym także aktów administracyjnych i orzeczeń sądowych, zwanej przez niektórych autorów żartobliwie „defektologią prawniczą”. Wadliwość stanowi określenie zbiorcze dla wszystkich wypadków, w których czynność prawna wprawdzie została dokonana i w tym znaczeniu jest istniejąca, lecz występują w niej braki, które nie pozwalają jej zakwalifikować jako w pełni prawidłowej. Pojęcie wadliwości przejawia się zawsze w sferze skutków prawnych, stąd czynność prawna jest wadliwa wówczas, gdy jest dotknięta takimi usterkami, które sprawiają, że powstające skutki prawne nie odpowiadają w pełni treści złożonych oświadczeń woli.
Wadliwe są zatem czynności:
nie wywołujące żadnych skutków prawnych;
wywołujące nie wszystkie z tych skutków, jakie stosownie do treści czynności prawnej miałyby powstać;
wywołujące wprawdzie skutki prawne, ale przy dopuszczalności ich wzruszenia lub uchylenia;
wywołujące skutki niepełne wymagające dla ich skuteczności określonego zdarzenia,
Owe „usterki” mogą w szczególności odnosić się do: treści czynności prawnej (np. sprzeczność z ustawą, z zasadami współżycia społecznego lub ustalonymi zwyczajami - art. 58 KC)
do formy czynności prawnej (np. niezawarcie umowy w formie aktu notarialnego - art. 158 KC)
do podmiotów dokonujących czynności prawnych (np. brak zdolności do czynności prawnych - art. 14 KC) oraz prawidłowości złożonych przez nie oświadczeń woli (wady oświadczeń woli - art. 82 i nast. KC)
Czynność prawna zaś niewadliwa to taka, która zgodnie z art. 56 KC wywołuje skutki prawne wyrażone w oświadczeniu woli, a także te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego oraz z ustalonych zwyczajów.
Tak więc co do zasady to treść czynności prawnej jest wyznacznikiem jej skutków, ale nie jedynym, bowiem skutki te określają też:
ustawy (przez co należy rozumieć tu wszystkie normy prawne powszechnie obowiązujące mieszczące się w zawartym w art. 87 Konstytucji RP katalogu źródeł prawa);
zasady współżycia społecznego;
ustalone zwyczaje.
Istotne jest, że ewentualny brak wiedzy lub zamiaru wywołania skutków prawnych wynikających z ustawy, z zasad współżycia społecznego lub z ustalonych zwyczajów u podmiotu dokonującego czynności prawnej nie ma wpływu na wadliwość owej czynności.


(…)

…, ponieważ nie wywierają one żadnych określonych w oświadczeniu woli skutków prawnych, a tym samym nie mają koniecznej cechy każdej czynności prawnej. Owe „nieważne czynności prawne” są więc zdarzeniami prawnymi, ale nie są czynnościami prawnymi. Poglądy Radwańskiego uległy jednak zmianie, bo już w ostatniej publikacji przedstawia systematykę wadliwych czynności prawnych w zgodzie z systematyką przyjętą przez A. Woltera…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz