Swoboda kształtowania treści czynności prawnych (TXLIX)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Swoboda kształtowania treści czynności prawnych (TXLIX) - strona 1 Swoboda kształtowania treści czynności prawnych (TXLIX) - strona 2 Swoboda kształtowania treści czynności prawnych (TXLIX) - strona 3

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron.
VI. Groźba groźba - zapowiedź wyrządzenia komuś jakiegoś zła, w razie nie dokonania żądanej czynności (tzw. przymus psychiczny), będąca niedopuszczalną interwencją w proces motywacji człowieka. Osoba zagrożona ma możliwość wyboru.
groźba musi być bezprawna , tzn. gdy zapowiedź dotyczy dokonania czynu bezwzględnie zabronionego przez system prawny, jak również działań dozwolonych, ale nie w celu skłonienia kogoś do złożenia oświadczenia woli.
groźba musi być też poważna , tzn. powodująca poważne niebezpieczeństwo dla osobistych lub majątkowych dóbr jakiejkolwiek osoby , przy czym ważne jest zbadanie czy składający oświadczenie mógł się obawiać następstw groźby → należy mieć więc na uwadze człowieka typowego, ale w określonej sytuacji majątkowej, osobistej o określonej wiedzy.
te same konsekwencje przewiduje ustawa dla groźby od strony, jak i groźby od osoby trzeciej . skutek - możliwość uchylenia się od skutków prawnych . VII. Uchylenie się od skutków prawnych prawo podmiotowe kształtujące do uchylenia się od skutków prawnych tego oświadczenia w razie błędu, podstępu lub groźby. TRYB - uprawniony składa kolejne oświadczenie woli ( też przez przedstawiciela ), w formie pisemnej ad probationem (nie wymagane między przedsiębiorcami), złożone drugiej stronie, a w razie jej braku osobie zainteresowanej w skutkach pierwotnej czynności prawnej i o ile nie wymagają tego przepisy szczególne, prawo to realizuje się bez udziału organu orzekającego .
orzeczenie sądu o zaistnieniu przesłanek ważnego uchylenia się od skutków oświadczenia ma charakter deklaratoryjny. Ważne jednak, że formalne wymaganie co do uchylenia się od skutków oświadczeń może być dopełnione także przez skierowanie do sądu odpowiednich pism procesowych. PRZEDAWNIENIA - błąd - rok od wykrycia, groźba - rok od ustania stanu zagrożenia.
stan obawy ustał - albo gdy osoba grożąca utraciła możliwość zrealizowania groźby, albo gdy groźba się zrealizowała. SKUTEK UCHYLENIA - ex tunc , tj. z mocą wsteczną, od momentu złożenia oświadczenia; niemożliwe jest domaganie się zmiany treści wadliwej czynności prawnej. TREŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNEJ SWOBODA KSZTAŁTOWANIA TREŚCI CZYNNOŚCI PRAWNYCH I. Uwagi ogólne Pojęcie treści czynności prawnej Art. 56 kc „czynność prawna wywołuje nie tylko skutki prawne w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów” → 2 pojęcia: Treść czynności prawnej - oświadczenie lub oświadczenia woli w pełni zrekonstruowane na podstawie odpowiednich reguł interpretacyjnych; Treść stosunku cywilnoprawnego

(…)

…, co zostało uwzględnione w art. 3531 kc.
Zasady współżycia społecznego
zasady współżycia społecznego to uznane powszechnie wartości i reguły moralne odnoszące się do stosunków międzyludzkich
zgodnie z art. 58 § 2 i art. 3531 kc - swoboda umów ograniczona jest również ze względu na zasady współżycia społecznego, tak ze względu na treść czynności prawnej, jak i na jej cel;

… w Konstytucji, uchwała (7) SN z 10.1.1990 r., stwierdził, że Konstytucja proklamuje zasadę wolności gospodarczej, a ograniczenia jej mogą wynikać jedynie z ustaw lub aktów wydanych na ich podstawie, natomiast wszelkie wątpliwości należy tłumaczyć in favorem liberatis. → art. 3531.
Wzorzec kompetencji generalnej
wzorzec kompetencji generalnej - gdy podmioty mogą nie stosować się do ustalonych w prawie typów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz