Metoda wykładni

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda wykładni - strona 1 Metoda wykładni - strona 2 Metoda wykładni - strona 3

Fragment notatki:

METODA WYKŁADNI -metoda wykładni obejmuje założenia ideologiczne, które stanowią podstawę porządkującą system dyrektyw wykładni
-prawo polskie przyjmuje za podstawę 2 wartości:
a) respektowanie woli składającego oświadczenie metoda b) zaufanie do złożonego oświadczenia ze strony innych osób kombinowana 1) Oświadczenia woli składane indywidualnym adresatom  ta postać oświadczeń woli ma największą doniosłość w stosunkach cywilnoprawnych
-stanowi element konstytutywny umów oraz wielu rodzajów jednostronnych czynności prawnych
-uwikłane są tu interesy obu stron: składającego i odbierającego oświadczenie woli
-przyjmuje się tu nadrzędną dyrektywę interpretacyjną -zgodnie z nią, sędzia powinien uznać taki sens danego oświadczenia, w jakim zgodnie obie strony go zrozumiały
-jeżeli strony nie zrozumiały tak samo oświadczenia woli, wówczas pod uwagę bierze się przede wszystkim sens ustalony z punktu widzenia odbiorcy oświadczenia -odbiorca może powołać się na sens przez siebie zrozumiany wówczas, gdy każdy uczestnik obrotu znajdujący się w analogicznej do jego sytuacji, tak samo zrozumiałby oświadczenie 2) Oświadczenie woli kierowane do nieoznaczonego kręgu odbiorców  oświadczenia te obejmują m.in.:
-przyrzeczenia publiczne
-oświadczenia zawarte w papierach wartościowych przeznaczonych do obiegu
-oświadczenia o pełnomocnictwa
-oświadczenia przewidziane do ujawnienia w księgach wieczystych
-statuty korporacji
-ogólne warunki ubezpieczeń
-wobec takich oświadczeń woli obowiązuje zasada, że należy uwzględnić możliwości poznawcze adresatów -z uwagi na anonimowy krąg odbiorców ( ad incertas personas ), sąd powinien rozstrzygać, mając wyłącznie na względzie typowego adresata
-jeżeli oświadczenia woli kierowane są do np. określonych środowiska zawodowe, wówczas należy zastosować reguły właściwe dla wyspecjalizowanego języka (podsystemu) tej grupy społecznej 3) Testamenty  oświadczenie woli testatora ma osobisty charakter i dla swojej skuteczności nie wymaga zakomunikowania beneficjentom testamentu
III. WYKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYRAŻONYCH PISEMNIE -w tym zakresie po pierwsze najważniejsze znaczenie mają językowe reguły znaczeniowe -wykładni poszczególnych wyrażeń zawartych w dokumencie należy dokonywać uwzględniać kontekst, w jakim one występują oraz związki treściowe pomiędzy poszczególnymi postanowieniami
-istotne znaczenie mają definicje zawarte w dokumencie , gdyż mają one pierwszeństwo przed znaczeniem danych wyrażeń ustalonych w języku powszechnym
-dokonując wykładni, bierze się również pod uwagę

(…)


-przy pomocy świadków można w takim wypadku dowodzić okoliczności spoza dokumentu
-dowód ze świadków nie może być przeprowadzony w celu uzupełnienia treści czynności prawnej
§4. WADY OŚWIADCZENIA WOLI
Wady oświadczenia woli  zespół instytucji uregulowanych w Dziale IV księgi I (art. 82-88 KC)
-wskazują one, w jakich okolicznościach pewne stany psychiki lub wiedzy człowieka, towarzyszące składaniu oświadczeń woli wpływają na ważność czynności prawnej
-do wad oświadczenia woli zalicza się:
1) stan wyłączający świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli
2) pozorność
3) błąd
4) podstęp
5) groźbę
6) wyzysk (art. 388)
-przepisy dotyczące wad oświadczenia woli mają charakter ius cogens
I. BRAK ŚWIADOMOŚCI LUB SWOBODY
-tylko osoba spełniająca określone przesłanki dotyczące jej stanu psychicznego…
… przez jego centralny układ nerwowy, lecz poddane ukierunkowanemu naciskowi zewnętrznemu
-np. A przemocą chwyta rękę B i składa w ten sposób podpis na dokumencie
2) Zakres podmiotowy  wada oświadczenia woli określona w art. 82 KC odnosi się wyłącznie do osoby, która zachowuje się w ten sposób, że można sądzić, że składa oświadczenie woli
-przepis nie dotyczy interesów jakiejkolwiek innej osoby, np. kontrahenta…
… powzięcie decyzji
-ciężar dowodu, że oświadczenie woli zostało złożone we wspomnianych okolicznościach spoczywa na tym, kto powołuje się z tego powodu na nieważność czynności prawnej (zwykle na osobie składającej oświadczenie woli)
-stany te dzieli się na stany:
a) patologiczne (stan upojenia alkoholowego, bycie pod wpływem narkotyków)
b) fizjologiczne (np. silna depresja, hipnoza, sen)
1) Przymus fizyczny…

-posłańcem jest osoba niebędąca stroną czynności prawnej
-stosuje się wówczas przepisy o błędzie, ale trzeba wziąć pod uwagę czy to zniekształcenie ma charakter istotny i czy adresat oświadczenia woli o nim wiedział i czy mógł z łatwością je zauważyć
2) Skutki  błąd nie powoduje nieważności czynności prawnej, a jedynie stanowi podstawę do uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli
IV…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz