Prawo rzymskie - strona 73

Ekscepcje dylatoryjne i peremptoryjne-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1470

67. EKSCEPCJE DYLATORYJNE I PEREMPTORYJNE. Są to ekscetie niweczące a więc takie które wywierają trwały skutek prawny i odraczające wywierające tymczasowy skutek prawny. W niektórych procesach rzymskich możliwość udzielenia zarzutu procesowego by...

Exceptio-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

57. EXCEPTIO. Exceptio czyli podniesienie przeciw twierdzeniom formułkowym i żądaniom powoda . Stosowane w procesach legisakcyjnych i farmułkowych było jednym ze sposobów obrony procesowej pozwanego. Sposób ten był bardzo subtelny gdyż pozwany nie negował roszczenia lecz przedstawiał go w innym świe...

INFAMIA I TURPITUDO-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 903

101. INFAMIA I TURPITUDO. Infamia i turpitudo są to przyczyny które poza statusem wywierały ujemny wpływ na zdolność prawną. Infamia jest to umniejszenie czci obywatelskiej tzw. uszczerbek na honorze. Infamia była najczęściej konsekwencją wyroku są...

Koloni-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

117. KOLONI. Koloni wywodzili się z reguły z ludzi wolnych którzy poprzez dzierżawę gruntów rolnych od wielkich właścicieli ziemskich stopniowo od dobrowolnych umów dzierżawy poprzez pobierane zobowiązania a następnie zadłużenia z tytułu spłat...

Latyni juniańscy-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1225

111. LATINI IUNIANI.- latyni juniańscy. Była to kategoria wyzwolenia osób na mocy prawa pretorskiego unormowana w lex iunia norbana z 19 r. n.e. Latyni należeli do kategorii ludzi teoretycznie wolnych. Latinus Iunianus czyli wyzwoleniec wyzwolo...

Nabycie obywatelstwa rzymskiego-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 504

119. NABYCIE OBYWATELSTWA RZYMSKIEGO. Nabycie obywatelstwa rzymskiego - civis Romani mogło nastąpić w następujący sposób : Urodzenie się w związku małżeńskim uznanym przez prawo rzymskie z rodziców wolnych będących obywatelami rzymskimi; wpisanie przez patrona na listę obywateli sporządzaną co 5 lat...

Peculium castrense i quais castrense-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

108. PECULIUM CASTRENSE I QUASI CASTRENSE. Znaczy to w tłumaczeniu dokładnym majątek obozowy i niby obozowy. Filius familias mógł zatrzymać dla siebie wszystko to co zdobył w czasie służby wojskowej. Za czasów Augusta syn uzyskał zdolność majątkową a peculium po raz pierwszy było kreowane jako twór ...

Polubowne rozstrzyganie sporów-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

22. POLUBOWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW. Rozstrzyganie sporów mogło odbywać się na sposób: pomocy własnej, interwencji państwowej i polubownego rozstrzygania sporów. Polubowne rozstrzyganie sporów polegało na powołaniu w drodze nieformalnego porozumienia (compromissum) arbitra ( prywatnej osoby, która po...

Postępowanie apud iudicem-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

68. POSTEPOWANIE APUD IUDICEM. Postępowanie apud iudicem było następstwem zmian społeczno - prawnych jakie zachodziły w społeczeństwie rzymskim. Postępowanie to odbywało się podobnie jak proces in iure przed sędzią prywatnym najczęściej w miejscach ogólnodostępnych (place) w godzinach przedpołudniow...

Prawo patronatu-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

114. PRAWO PATRONATU. Prawo patronatu (ius patronatus) było następstwem wyzwoleń niewolników. Stawali się oni osobami teoretycznie wolnymi a praktycznie ograniczonymi prawem patronatu. Główną istotą tego prawa była konieczność bezpłatnych świadczeń jakie musiała wykonywać osoba wyzwolona w stosunku ...