Prawo cywilne - strona 48

note /search

Zawarcie umowy - omówienie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

ZAWARCIE UMOWY UWAGI OGÓLNE Umowa - najważniejsza postać czynności prawnych, zastosowanie w stosunkach zobowiązaniowych, lecz także w innych działach prawa cywilnego Reguły dotyczące zawierania umów: część ogólna KC (art. 66-72 ze zn. 1) I. KONSENS 1) Konsens - zgodne oświadczenia woli dwóch l...

Zbycie rzeczy najetej, zakonczenie najmu, przedawnienie roszczen

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

ZBYCIE RZECZY NAJĘTEJ Najem związany jest z rzeczą najętą wynajmujący zostaje pośrednio wskazany przez prawo przysługujące mu do tej rzeczy - najem jako zobowiązanie realne Jeżeli rzecz najęta zostanie zbyta w czasie trwania najmu, to w miejsce zbywcy wstępuje ex lege w stosunek najmu nabywca tej...

Bezpodstawne wzbogacnie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 749

Bezpodstawne wzbogacenie Jest to instytucja uregulowana w art. 405 k.c. Przepis ten stanowi: „ Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie...

Czynność prawna - pojęcie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 896

Czynność prawna - pojęcie i rodzaje Czynność prawna jest oświadczeniem woli osoby, zmierzające do wywołania skutków prawnych (powstanie, zmiana lub wygaśnięcie stosunku prawnego) związanych z nim z mocy prawa. Oświadczenie woli jest najistotniejszym elementem czynności prawnej np, skierowanym do ...

Dokonywanie czynności prawnej przez przedstawiciela

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609

PRZEDSTAWICIELSTWO Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowa...

Spadek, dziedziczenie testamentowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

SPADEK Ustawa nie definiuje pojęcia spadku, wskazuje natomiast jakie elementy wchodzą w jego skład a jakie nie. Do spadku wchodzą prawa i obowiązki : mające charakter cywilnoprawny mające charakter majątkowy niezwiązane z osobą zmarłą w sposób ścisły nieprzechodzące na określone osoby, niezależni...

Formy i elementy treści czynności prawnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 756

ELEMENTY TREŚCI CZYNNOŚCI PRAWNYCH W treści czynności prawnych standardowo wyróżnia się trzy rodzaje elementów: essentalia negotii - postanowienia podmiotowo istotne, bez których czynność prawna danego typu nie mogłaby dojść do skutku i które ją indywidualizują pod względem prawnym, np. sprzedaż ...

Forma czynności prawnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 973

FORMA CZYNNOŚCI PRAWNYCH Przez formę czynności prawnych należy rozumieć sposób, w jaki wola dokonania i sama czynność prawna wyrażana jest na zewnątrz. Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 60 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., da...

Księgi wieczyste - jawnosć, zasady

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

KSIĘGI WIECZYSTE Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Księgi wieczyste są jawne dla każdego. Wpisowi podlega prawo własności i inne prawa rzeczowe. Dodatkowo w księdze wieczystej można ujawnić niektóre ...