Prawo cywilne - strona 47

Umowa o dzielo - zawarcie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

UMOWA O DZIEŁO Strony : przyjmujący zamówienie i zamawiający. Essentialia negotii : Zobowiązanie się przyjmującego zamówienie do wykonania oznaczonego dzieła w sposób prawidłowy i w oznaczonym terminie Zobowiązanie zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia Postać umowy wzajemnej /art. 627 KC/ Umow...

Umowa o dzielo - sposób wykonania

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

Sposób wykonania. Sposób wykonania określa umowa Przyjmujący zlecenie nie jest zobowiązany stosować się do wskazówek zamawiającego (wykraczających poza umowę) Może się do nich stosować na ryzyko zamawiającego, uprzedzając go o niebezpieczeństwie zniszczenia lub uszkodzenia dzieła Zamawiający m...

Umowa o dzielo - wydanie i odebranie działa, rekojmia za wady

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 539

Wydanie i odebranie dzieła. Gotowe dzieło przyjmujący zamówienie obowiązany jest wydać, z zamawiający je odebrać, ale tylko wtedy, gdy przyjmujący zamówienie wydaje je zgodnie ze swoim zobowiązaniem /art. 643 KC/ w szczególności gdy jest odpowiedniej jakości Jeśli wydanie nie wymaga przeniesieni...

Umowa o dzielo - niewykonanie, zakonczenie stosunku prawnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

Mimo niewykonania dzieła na zamawiającym ciąży obowiązek zapłacenia wynagrodzenia jeżeli: Wykonanie dzieła doznało przeszkody z przyczyn dotyczących zamawiającego - nawet przez niego niezawinionych /art. 639 KC/ Zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie zaoszczędził z powodu niewy...

Ustanie dzierzawy, dzierzawa nieruchomosci rolnej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

USTANIE DZIERŻAWY Dzierżawa zawarta na czas oznaczony : Gaśnie z nadejściem terminu końcowego Chyba, że nastąpiło tzw. milczące jej przedłużenie wg tych samych reguł, co przy najmie Może zakończyć się przez wypowiedzenie , jeśli taką możliwość przewiduje umowa, ze względu na wskazane w niej prz...

Wplyw wadliwosci czynnosci prawnych na ich skutecznosc prawna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

WPŁYW WADLIWOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNYCH NA I CH SKUTECZNOŚĆ PRAWNĄ UWAGI OGÓLNE I. CZYNNOŚCI KONWENCJONALNE 1) czynności prawne należą do czynności konwencjonalnych 2) czynności konwencjonalne zakładają funkcjonowanie reguł konstruujących te czynności - reguły te wskazują, jak człowiek o określonyc...

Zakres swobody umów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

Zakres swobody umów • Cel - Stan rzeczy przyszły jeszcze nie zrealizowany, brak sprzeczności z -ustawa -natura stosunku prawnego -zasady współżycia społecznego - a zwyczaj - zwyczaje są faktem społecznym , są przestrzegane - istnieją ale ma...

Zasada swobody umów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 686

POJĘCIE ZASADY SWOBODY UMÓW Umowa zobowiązująca (obligatoryjna) - skonstruowana przez system prawny czynność konwencjonalna (os woistych cechach i znaczeniu) o największej...

Zasada wspólzycia spolecznego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 532

ZASADY WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO Nurt doktryny uznaje wyrażenie „zasady współżycia społecznego” za rodzaj klauzuli generalnej , oznaczający pewne powszechnie akceptowane w społeczeństwie reguły moralne (wartości) funkcjonujące w jakiejś grupie społecznej, będące jednak poza systemem prawnym. Skutek...

Zawarcie umowy najmu i obowiazki wynajmujacego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

ZAWARCIE UMOWY NAJMU Umowę najmu zawiera się w sposób ogólnie przewidziany dla umów konsensualnych (wydanie rzeczy najemcy nie jest elementem konstruującym czynność prawną, lecz należy do obowiązków wynajmującego) Umowa dochodzi do skutku przez złożenie przez strony stosownych oświadczeń woli na...