Umowa o dzielo - wydanie i odebranie działa, rekojmia za wady

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa o dzielo - wydanie i odebranie działa, rekojmia za wady - strona 1 Umowa o dzielo - wydanie i odebranie działa, rekojmia za wady - strona 2

Fragment notatki:


Wydanie i odebranie dzieła. Gotowe dzieło przyjmujący zamówienie obowiązany jest wydać, z zamawiający je odebrać, ale tylko wtedy, gdy przyjmujący zamówienie wydaje je zgodnie ze swoim zobowiązaniem /art. 643 KC/ w szczególności gdy jest odpowiedniej jakości
Jeśli wydanie nie wymaga przeniesienia posiadania na zamawiającego, może polegać na samym wykonaniu
W razie wytworzenia przy wykonywaniu dzieła nowego przedmiotu z materiałów przyjmującego zamówienie, wydanie będzie zwykle łączyło się z przeniesieniem na zamawiającego prawa własności Rękojmia za wady dzieła. Przyjmujący zamówienie odpowiada za wady fizyczne i prawne dzieła wg zasad określonych w przepisach o rękojmi przy sprzedaży, z zastrzeżeniem regulacji szczególnej /art. 638 KC/.
Należy mieć na względzie, czy wady dadzą się, czy nie dadzą się usunąć. Jeśli wady dadzą się usunąć :
Zamawiający może żądać dokonania naprawy w wyznaczonym terminie i zagrozić przyjmującemu zamówienie, że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmie naprawy Przyjmujący zamówienie może odmówić naprawy, gdyby wymagała ona nadmiernych kosztów /art. 637 § 1 KC/
Jeżeli zamawiający nie odebrał gotowego dzieła z powodu wady, może także powierzyć poprawienie go innej osobie, na koszt przyjmującego zamówienie /art. 636 § 1 KC/ Jeśli wady nie dadzą się usunąć oraz gdy dzieło w wyznaczonym terminie nie zostanie poprawione: Jeżeli wady są istotne - zamawiający może odstąpić od umowy Jeżeli wady są nieistotne - zamawiający może domagać się obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku /art. 637 § 2 KC/ Zamawiającemu w żadnym razie nie przysługuje roszczenie o wydanie innego, niewadliwego przedmiotu. (w odróżnieniu od rękojmi przy sprzedaży) Przyjmujący zamówienie nie odpowiada za wady, jeśli zamawiający wiedział o nich w chwili odebrania dzieła /art. 557 KC/ Umowy z udziałem konsumentów stosuje się odpowiednio przepisy on niezgodności towaru z umową /art. 627 1 KC/ Wynagrodzenie. Zamawiający jest obowiązany uiścić należne wynagrodzenie w chwili oddania dzieła , jeżeli w umowie nie zastrzeżono innego terminu /art. 642 KC/ Wynagrodzenie ryczałtowe - polega na określeniu z góry wysokości wynagrodzenia w oznaczonej kwocie, należy się przyjmującemu wynagrodzenie bez względu na rzeczywiste koszty wykonania dzieła i nie wymaga przeprowadzania żadnych rozliczeń
Ryzyko w postaci ustalenia wynagrodzenia na zbyt niskim poziomie ponosi przyjmujący zamówienie nie może domagać się podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac /art. 632 § 1 KC/


(…)

… zamówienie nie może domagać się podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac /art. 632 § 1 KC/
Jeżeli nastąpiła zmiana stosunków, której nie można było przewidzieć, a wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt albo rozwiązać umowę przez zastosowanie klauzuli rebus sic stantibus /art. 632…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz