Zawarcie umowy najmu i obowiazki wynajmujacego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zawarcie umowy najmu i obowiazki wynajmujacego - strona 1 Zawarcie umowy najmu i obowiazki wynajmujacego - strona 2

Fragment notatki:


ZAWARCIE UMOWY NAJMU Umowę najmu zawiera się w sposób ogólnie przewidziany dla umów konsensualnych (wydanie rzeczy najemcy nie jest elementem konstruującym czynność prawną, lecz należy do obowiązków wynajmującego)
Umowa dochodzi do skutku przez złożenie przez strony stosownych oświadczeń woli nawiązanie stosunku najmu. Forma umowy:
Dowolna co do zasady
Forma pisemna dla umów najmu nieruchomości lub pomieszczeń na czas dłuższy niż rok / art. 660 KC / niezachowanie formy powoduje, że umowę uważa się za zawartą na czas nieoznaczony (ad eventum)
Forma pisemna z datą pewną ad eventum- przesłanka ochrony najemcy przed wypowiedzeniem najmu w ustawowych terminach wypowiedzenia przez nabywcę rzeczy najętej, który wstępuje w stosunek najmu na miejsce dotychczasowego wynajmującego / art. 678 § 2 KC / OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO Wydać najemcy rzecz najętą, w stanie przydatnym do umówionego użytku / art. 662 § 1 KC /
Utrzymywać rzecz wydaną najemcy w takim stanie przez czas trwania najmu / art. 662 § 1 KC /; ale:
Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem rzeczy obciążają najemcę, a nie wynajmującego / art. 662 § 2 KC /
Wynajmujący jest zwolniony od obowiązku przywrócenia rzeczy do stanu poprzedniego, jeżeli uległa ona zniszczeniu z powodu okoliczności, za które wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności / art. 662 § 3 KC /
Zapewnić najemcy spokojne używanie rzeczy
Powstrzymywać się od działań z ta powinnością niezgodnych
Podejmować czynności zmierzające do ochrony najemcy przed wszelkimi zakłóceniami ze strony osób trzecich: działania faktyczne, podnoszenie roszczeń w odniesieniu do rzeczy oddanej w najem, o czym powinien najemca niezwłocznie zawiadomić wynajmującego / art. 665 KC /
W razie naruszenia obowiązków wynajmujący ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania /art. 471 KC/
Najemca może sam dokonać koniecznych napraw rzeczy na koszt wynajmującego, jeżeli wynajmujący nie przeprowadził ich we właściwym czasie mimo zawiadomienia o potrzebie ich dokonania / art. 663 KC / obowiązek zwrotu najemcy poniesionych w czasie trwania
najmu nakładów.
Odpowiedzialność wynajmującego na zasadzie ryzyka za wady rzeczy najętej
Powstaje, gdy rzecz ma takie właściwości, które wyłączają lub ograniczają jej przydatność do umówionego użytku / art. 664 § 1 KC /
Chyba, że najemca o nich wiedział w chwili zawarcia umowy / art. 664 § 3 KC /
Jeżeli wada (fizyczna bądź prawna) rzeczy jest tak znaczna, że czyni przewidziany w umowie użytek z rzeczy niemożliwym - najemca może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz