Zawarcie umowy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zawarcie umowy - omówienie - strona 1 Zawarcie umowy - omówienie - strona 2

Fragment notatki:


ZAWARCIE UMOWY UWAGI OGÓLNE Umowa - najważniejsza postać czynności prawnych, zastosowanie w stosunkach zobowiązaniowych, lecz także w innych działach prawa cywilnego
Reguły dotyczące zawierania umów: część ogólna KC (art. 66-72 ze zn. 1)
I. KONSENS
1) Konsens - zgodne oświadczenia woli dwóch lub więcej stron
- Umowa dochodzi do skutku poprzez konsens, stanowi jednak integralną i samodzielną całość, która kształtuje określony w jej treści stosunek prawny - po zawarciu umowy nie rozpatruje się poszczególnych oświadczeń woli jako odrębnych źródeł obowiązków każdej ze stron.
- Zgodne oświadczenia woli stron zostają złożone wtedy, gdy da się stwierdzić, że oświadczenia mają ten sam sens ustalony według właściwych w tym względzie reguł wykładni (nie jest to równoznaczne ze zgodną wolą stron).
- Dopiero po zawarciu umowy strona może powołać się na określone prawem wady oświadczenia woli i doprowadzić tym do unieważnienia umowy.
- Przy braku konsensu umowa nie dochodzi do skutku
2) Zakres konsensu - jaką treść powinna obejmować umowa, aby uznać ją za zawartą
a) maksymalny zakres konsensu - określa granice kompetencji przysługującej stronom przy regulowaniu treści czynności prawnej b) minimalny (konieczny) zakres konsensu - wskazuje, że strony nie muszą wyznaczać w treści umowy wszystkich konsekwencji prawnych umowy, jakie leżą w granicach ich kompetencji (funkcję tę spełniają także normy prawne i inne mierniki, ale pełnią one funkcję uzupełniającą wobec decyzji stron)
Konsens stron musi objąć minimalny zakres skutków prawnych, elementów treści stosunku prawnego, które muszą być przez strony wyznaczone - istotnych postanowień umowy. Zakres ten jest określony w przepisach regulujących odpowiednie rodzaje stosunków prawnych.
3) Określenie stron
- niezbędna przesłanka dojścia każdej umowy do skutku - strony, między którymi doszło do konsensusu - wskazywać na nie może treść umowy, ale także okoliczności zawarcia
II. SWOBODA ZAWIERANIA UMÓW
1) Obejmuje treść umowy, decyduje o tym, czy zawrzeć umowę oraz z kim ją zawrzeć - ogólne domniemanie na podstawie wolności prowadzenia działalności gospodarczej - podmiotom przysługuje kompetencja do decydowania o zawarciu umowy
2) Ograniczenia
a) muszą wynikać z ustawy lub z jej upoważnienia wydanego aktu wykonawczego
b) przybierają różną postać i intensywność
c) typy ograniczeń:
-generalne zakazy dokonywania określonych typów czynności prawnych z innymi niż ze wskazanymi w ustawie rodzajami podmiotów (np. umowy ubezpieczeniowe tylko z zakładami ubezpieczeniowymi)
- wymóg indywidualnej decyzji administracyjnej dla dokonania pewnych czynności prawnych (np. założenie banku w postaci spółki akcyjnej) - czynność taka dokonana bez zezwolenia administracyjnego jest bezwzględnie nieważna


(…)

…. prawo pierwokupu nieruchomości rolnej)
- obowiązkowe procedury wyłaniania kandydatów - w szczególności w trybie aukcyjnym lub przetargowym - jest nimi związany sektor publiczny
- nakazy zawierania umów - wyłączają swobodę decyzji strony co do zawarcia umowy, określają treść umowy
3) Umowy adhezyjne
- szybki i stypizowany sposób zawierania umów - treść umowy jest określana przez wielkie przedsiębiorstwa…
zdarzenia prawnego strona pozwana zobowiązana jest do wspomnianych świadczeń - orzeczenie zastępujące czyjeś oświadczenie woli kreuje czynność prawną, która stanowi podstawę do postania określonych uprawnień, w szczególności roszczeń
Zastępcze orzeczenie sądowe może odnosić się do:
a) jednostronnych czynności prawnych - jeśli strona zobowiązana jest złożyć oświadczenie woli i uchyla się od tego, to sąd…
…. prawo pierwokupu nieruchomości rolnej)
- obowiązkowe procedury wyłaniania kandydatów - w szczególności w trybie aukcyjnym lub przetargowym - jest nimi związany sektor publiczny
- nakazy zawierania umów - wyłączają swobodę decyzji strony co do zawarcia umowy, określają treść umowy
3) Umowy adhezyjne
- szybki i stypizowany sposób zawierania umów - treść umowy jest określana przez wielkie przedsiębiorstwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz