Zawarcie umowy - konsens,swoboda zawierania umów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zawarcie umowy - konsens,swoboda zawierania umów - strona 1 Zawarcie umowy - konsens,swoboda zawierania umów - strona 2 Zawarcie umowy - konsens,swoboda zawierania umów - strona 3

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 3 stron.
ZAWARCIE UMOWY ZAŁOŻENIA OGÓLNE I. Konsens Pojęcie umowa to samodzielna i integralna całość mimo że dochodzi do skutku przez zgodne oświadczenia woli dwóch albo więcej stron (konsens);
nie zawsze zgodny zamiar stron pokrywa się z tym pojęciem w ujęciu psychologicznym, gdyż zgodnie z art. 65 kc reguły wykładni mogą prowadzić do przypisania wypowiedzi jednej strony innego sensu, niż miała faktycznie na myśli;
sens taki jaki powinien nadać uważny odbiorca; dyssens jawny i ukryty (zależy czy strony go sobie uświadamiały) - ale od strony prawnej nie ma to znaczenia, gdyż obie postacie dyssensu należy traktować tak samo;
powoływać się na wady oświadczenia woli można dopiero wtedy gdy została zawarta umowa, a w przypadku dyssensu umowa w ogóle nie dochodzi do skutku. Zakres konsensu do konstytutywnych cech umowy (i innej czynności prawnej) należy wyznaczenie jej skutków prawnych → jaką treść powinna obejmować umowa, aby uznać ją za zawartą Maksymalny (konieczny) zakres konsensu - granice kompetencji przysługujące stronom przy regulowaniu treści czynności prawnej; Minimalny zakres konsensu - istnieją wskaźniki, które pełnią funkcję uzupełniającą w stosunku do samego konsensu stron, a jednocześnie wskazują elementy które niezależnie od woli stron objęte są ich oświadczeniem woli. Są to min. normy prawne i przewidziane w prawie inne mierniki (art. 56). Konsens więc w ujęciu minimalnym musi objąć pewien minimalny zakres skutków prawnych (określany jako „istotne postanowienia umowy” - art. 66§1, art. 389 kc). Określenie stron niezbędna przesłanka dojścia umowy do skutku, ale mogą je wskazywać okoliczności zawarcia umowy, a nie tylko sama umowa. II. Swoboda zawierania umów Pojęcie „ wolność kontraktowa ” to swoboda kształtowania treści umowy, ale też decydowanie czy umowę zawrzeć oraz z kim ją zawrzeć → na gruncie Konstytucji wolność prowadzenia działalności gospodarczej ustanawia ogólne domniemanie, iż podmiotom prawa cywilnego przysługuje kompetencja do decydowania o zawarciu umowy i z kim ją zawrą, ale jeśli podmiot sam zobowiąże się do zawarcia umowy to nie nastąpiło ograniczenie swobody kontraktowej, np. umowa przedwstępna, prawo pierwokupu, odkupu; Ograniczenia o ograniczeniach tej swobody mówi się wyłącznie wtedy, gdy wynikają z ustawy lub wydanego na podstawie ustawy aktu wykonawczego (tzn. mają heterogeniczną genezę ) → mogą mieć różną postać i intensywność: generalne zakazy dokonywania określonych typów czynności z innymi niż wskazane podmiotami, np. umowy ubezpieczeniowe, pewne czynności z bankami, gdyż podmioty te muszą odpowiadać określonym wymogom;


(…)

… jest zobowiązania na podstawie jakiegoś zdarzenia prawnego do świadczenia;
w orzeczeniu sąd może, na podstawie wykładni stanu faktycznego, orzec o tym czy wymagane oświadczenie woli zostało złożone (np. w przypadku milczenia adresata oferty) i określić jego konsekwencje prawne → wtedy nie zastępuje orzeczenia;
jeśli zastępuje oświadczenie woli, ma wtedy funkcję kreującą - charakter konstytutywny (prawo tworzący…
… administracyjna może mieć charakter zdarzenia prawnego o charakterze konstytutywnym;
np. wywłaszczenie nieruchomości;

… samo z siebie;
ustawowo określane priorytety na rzecz pewnych podmiotów (np. prawo pierwokupu nieruchomości rolnej);
obowiązkowe procedury wyłaniania kandydatów, min. w trybie aukcyjnym lub przetargowym, szczególnie w sektorze publicznym;
nakazy zawierania umów - ograniczenia dot. nie tylko wyboru strony, ale z konieczności logicznej muszą zarazem określać ich treść → zaprzeczenie wolności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz