Prawo konstytucyjne - strona 48

note /search

Opracowanie - zwoływane referendum gminne

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

zwoływane referendum gminne z inicjatywy rady - w razie odmowy udzielenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) absolutorium przez radę nie wcześniej niż po upływie 14 dni rada zbiera się ponownie i na tym posiedzeniu może (ale nie musi) podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie ...

Zwyczaj konstytucyjny - opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1589

Zwyczaj konstytucyjny przykład Zwyczaj konstytucyjny to ustabilizowana (długotrwała i powtarzalna) praktyka postępowania w jakiejś sytuacji, rodząca domniemanie, że gdy sytuacja zaistnieje w przyszłości - także postąpi się w ten sposób. Istotą zwyczaju konstytucyjnego jest to, że powstaje on tam, g...

Zasada suwerenności narodu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1211

ZASADA SUWERENNOŚCI NARODU określenie suwerena, czyli tego, do kogo należy władza w państwie - art. 4 ust. 1 - naród; aspekt negatywny zasady oznacza, zakaz wprowadzenia monarchii, czy wyróżniania jakiś grup społecznych lub kategorii obywateli ponad naród; aspekt pozytywny - zdefiniowanie pojęcia...

Zasada demokratycznego państwa prawnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 658

ZASADA DEMOKRATYCZNEGO PAŃSTWA PRAWNEGO Historia i idea idea państwa prawnego stworzona została w niemieckiej doktrynie XIX w. , ale pełne urzeczywistnienie znalazła w Ustawie Zasadniczej RFN z 1949 r.; pojęciu „państwo prawne” można przypisać szereg znaczeń , z jednej strony traktowane jest jako...

Zasada społeczeństwa obywatelskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 448

ZASADA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO pojęcie to wywodzi się z prac Hegla, ale w Polsce zaistniało w latach 80'tych, w tzw. okresie „pierwszej Solidarności”, jako hasło przeciwko stanowi rzeczy, w którym człowiek był przedmiotem władzy, a nie jej podmiotem → początek urzeczywistniania tej zasady to...

Zasada podziału władzy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 861

ZASADA PODZIAŁU WŁADZ jedna z najstarszych zasad, znana już za czasów Arystotelesa, ale rozwinięta w XVII i XVIII w. przez John'a Locke'a i Charlesa Montesquieu, była przeciwieństwem zasady absolutyzmu monarszego i w tym sensie jest jedną z gwarancji demokratyzmu systemu władzy. 2 składniki zasad...

Zasada społecznej gospodarki rynkowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1092

ZASADA SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ Art. 20 „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego państwa. społeczna gospodarka rynkowa to pojęcie zacze...

Zasady przewodnie statusu jednostki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 462

KONSTYTUCJA Z 1997 - ZASADY PRZEWODNIE STATUSU JEDNOSTKI w rozdziale II w „Zasadach ogólnych” określone zostały podstawowe zasady-idee przewodnie całego systemu prawa: zasada godności ( preambuła i art. 30 ): przyrodzona i niezbywalna cecha człowieka , stanowiąca źródło wolności i praw człowieka ...

Podmioty praw i wolności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

PODMIOTY PRAW I WOLNOŚCI obywatele - cudzoziemcy : uregulowania prawne : Konstytucja ; ustawa o obywatelstwie polskim z 1962 r. (niespójna z Konstytucją); obywatelstwo nabywa się prawem krwi (art. 34 ust. 1) oraz (wg ustawy): na wniosek osoby zainteresowanej lub z mocy prawa , jak w przypadku rep...

Ochrona praw i wolności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

OCHRONA PRAW I WOLNOŚCI szczególne ograniczenie ochrony niektórych praw ( art. 81 ) → tzn. tylko w granicach określonych w ustawie (czyli ograniczenie bezpośredniego stosowania Konstytucji, ale wciąż nie mogą one pozbawiać tych praw ich istoty i art. 81 nie wyklucza skargi konstytucyjnej): art. 6...