Ochrona praw i wolności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona praw i wolności - strona 1 Ochrona praw i wolności - strona 2

Fragment notatki:


OCHRONA PRAW I WOLNOŚCI szczególne ograniczenie ochrony niektórych praw ( art. 81 ) → tzn. tylko w granicach określonych w ustawie (czyli ograniczenie bezpośredniego stosowania Konstytucji, ale wciąż nie mogą one pozbawiać tych praw ich istoty i art. 81 nie wyklucza skargi konstytucyjnej): art. 65 ust. 4 i 5 (minimalne wynagrodzenie oraz polityka zwalczania bezrobocia), art. 66 (bezpieczne i higieniczne warunki pracy), art. 69 (pomoc dla niepełnosprawnych), art. 71 (opieka nad rodziną i macierzyństwem) i art. 74-76 (bezpieczeństwo ekologiczne, zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, ochrona konsumentów); podstawowa droga ochrony - droga sądowa → art. 45 - prawo do sądu , art. 77 ust. 2 - zakaz zamykania drogi sądowej dla dochodzenia naruszonych wolności i praw , art. 78 - zasada dwuinstancyjności (możliwe wyjątki); podkreślenie cywilnej odpowiedzialności państwa za niezgodne z prawem działania funkcjonariuszy ( art. 77 ust. 1 - szerszy niż w kc); procedury szczególne : skarga konstytucyjna - może wnieść każdy, czyje prawa konstytucyjne zostały naruszone ostatecznym orzeczeniem wydanym przez sąd lub organ administracji → wąska skarga konstytucyjna - tylko przeciwko normie na podstawie, której dokonano orzeczenia ( art. 79 ); wniosek do RPO - może wystąpić każdy o pomoc w ochronie swoich praw i wolności naruszonych przez organy władzy publicznej ( art. 80 )
KONSTYTUCYJNE OBOWIĄZKI JEDNOSTKI wyliczenie nie ma charakteru wyczerpującego , gdyż ograniczenia praw i wolności mogą tworzyć po stronie adresatów określone obowiązki → nie są bezpośrednio stosowane , gdyż nałożenie obowiązku na jednostkę musi być zawsze wprowadzone na podstawie ustawy: obowiązek wierności RP i troski o dobro wspólne ( art. 82 ); obowiązek obrony Ojczyzny lub służby zastępczej ( art. 85 ); obowiązek przestrzegania prawa RP ( art. 83 ); obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych ( art. 84 ); obowiązek dbałości o stan środowiska i odpowiedzialność za spowodowane szkody ( art. 86 ); ŹRÓDŁA PRAWA oparcie funkcjonowania państwa na prawie (demokratyczne państwo) → problem ustosunkowania się do prawa naturalnego (zespół reguł i norm, które istnieją niezależnie od ustawodawcy, wynikają z istoty samego człowieka) → atrybut nadrzędności wobec prawa pozytywnego, ale konsekwencje tylko w ostateczności (prawo do oporu) zasada hierarchicznej budowy systemu prawa jest istotnym elementem zasady państwa prawnego → problemy ustrojowe:
zapewnienie konstytucji miejsca najwyższego aktu - sądowa kontrola konstytucyjności aktów;
zapewnienie ustawie nadrzędnej roli, tj. prymat ustawy (wyższa moc niż innych aktów) i wyłączność ustawy;


(…)

… prawny, czyli orzeczenia TK nie.
dualizm źródeł prawa - podział na powszechne i wewnętrzne prawo został złamany przez samą konstytucję i tylko w niej mogą być od niego wyjątki:
art. 9 - „RP przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego” → w tym zwyczaj;
art. 25 ust. 5 - umowy między RP a kościołami i związkami, jako podstawa ustawy;
art. 59 ust. 2 - układy zbiorowe pracy;
art. 61 ust. 4 - prawo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz