Konstytucyjne systemy źródeł prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstytucyjne systemy źródeł prawa - strona 1 Konstytucyjne systemy źródeł prawa - strona 2 Konstytucyjne systemy źródeł prawa - strona 3

Fragment notatki:


KONSTYTUCYJNY SYSTEM ŹRÓDEŁ PRAWA: Konstytucja RP w preambule formułuje pryncypia prawa i zawiera w części artykułowanej wiele przepisów, które bezpośrednio explicite („dobitnie” „jasno”) i pośrednio implicite („zawile” „domyślnie” ) dotyczą stanowienia prawa. W szczególności jest to rozdział III zatytułowany „Źródła Prawa”, następnie inne przepisy regulujące kompetencje do stanowienia prawa. Są to też rozdziały poświecone zasadom ogólnym oraz prawom i wolnościom człowieka oraz obywatela. Większość konstytucjonalistów i przedstawicieli innych gałęzi prawa wskazuje konstytucje i przyjmuje pozytywistyczna idee prawa, a wiec że prawem są tylko akty stanowienia . Odwołanie się do reguł prawa naturalnego i godności człowieka jest przez niektórych autorów nazywane ostrożnie „ograniczonym i warunkowym otwarciem systemu źródeł prawa”. Do tych autorów należy prof. Zwierzchowski, który mówi że Konstytucja RP wzbogaca pozytywistyczną idee prawa poprzez uznanie ponad państwowego charakteru praw i wolności człowieka oraz uznanie , ze mają one niedysponowany charakter. Nienaruszalność godności ludzkiej jest więc granicą działalności ustawodawczej . Jest więc granicą i dla ustawodawców i innych podmiotów mających kompetencje stanowienia prawa. To właśnie opisana wyżej pozytywistyczna idea prawa zdeterminowała przyjętą w Konstytucji konstrukcję źródeł prawa. Ma ona charakter zamknię ty. Przepisy rozdz. III zawierają rozróżnienia o fundamentalnym znaczeniu i wyróżniają:
- źródła prawa powszechnie obowiązującego - źródła prawa wewnętrznie obowiązującego Zgodnie z art. 87 Konstytucji źródła prawa powszechnie obowiązującego jest:
- Konstytucja
- Ustawy
- Ratyfikowane umowy międzynarodowe
- rozporządzenia
- prawo miejscowe Warto zauważyć, że Konstytucja nie definiuje pojęcia „źródła prawa powszechnie obowiązującego”, a jedynie wylicza akty, które się w tym pojęciu zawierają. Oznacza to akceptację dorobku judykatury, gdzie pojecie źródeł prawa powszechnie obowiązującego jest jednolicie rozumiane jako źródło które potencjalnie może służyć tworzeniu norm prawnych wiążących wszystkich adresatów prawa i na które to źródła ci adresaci mogą się powoływać i wskazywać jako podstawy swoich praw i obowiązków. Pojęcie „zamknięcia źródeł prawa” dotyczy tylko prawa powszechnie obowiązującego. To zamknięcie odnosi się tak do aspektu przedmiotowego jak i podmiotowego. - Aspekt przedmiotowy związany z jest z formami aktów w których można stanowić prawo powszechnie obowiązujące. Nie można tworzyć innych aktów , stanowić prawa powszechnego. - Aspekt podmiotowy dot. kategorii uprawnionych podmiotów, a zatem można konstytucyjnymi podmiotami, czyli tymi wymienionymi w konstytucji. Inne nie mogą tworzyć prawa w formach konstytucyjnie wymienionych.

(…)

…, których ratyfikacja nie wymaga ustawy lub referendum zajmują miejsce po ustawie i przed rozporządzeniem. Jednak rozstrzygnięcia konstytucyjne nie dot. tylko umów międzynarodowych. Konstytucja w art. 9 stanowi, że RP przestrzega wiążącego je prawa międzynarodowego co oznacza, że konstytucyjna konstrukcja źródeł prawa obejmuje też inne niż ratyfikowane umowy źródła prawa międzynarodowego: zwyczaj międzynarodowy i ogólne zasady prawa międzynarodowego. Konstytucja nie określa miejsca tych źródeł w polskim systemie prawa. Zgodnie z opinio iuris te źródła maja pierwszeństwo przed ustawami. Wskazuje się, że art. 9 koresponduje z art. 87 i uzupełnia konstrukcję źródeł prawa. Zrównanie tego z ustawą oznaczałoby możliwość zmiany lub rozstrzygnięć reguł kolizyjnych co mogłoby doprowadzić do unicestwienia przestrzegania…
… co do zgodności z prawem powszechnie obowiązującym (art. 93 ust. 3).
W Konstytucji zostały wymieniony tylko 2 rodzaje aktów prawa wewnętrznie obowiązującego. Są to:
- uchwały - zarządzenia
Konstytucja do stanowienia uchwał uprawnia Radę Ministrów (art. 93 ust. 1) , Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (art. 213 ust. 2). Natomiast uprawnienia do wydawania zarządzeń zgodnie z konstytucją maja Prezes rady Ministrów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz