Źródła prawa powszechnie obowiązującego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa powszechnie obowiązującego-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Źródła prawa powszechnie obowiązującego, wymień podmioty uprawnione do jego stanowienia.
Źródła prawa - to ustanowione przez określone konstytucyjne organy państwowe, formalne akty normatywne zawierające normy prawne powszechnie obowiązujące. Są określane jako źródła pozytywnego prawa stanowionego lub źródła w ujęciu normatywnym. Do źródeł prawa powszechnie obowiązującego prawa zalicza się przepisy: Konstytucji, ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych oraz rozporządzeń (art. 87 ust. 1).Krąg podmiotów upoważnionych do stanowienia prawa powszechnie obowiązującego, jak i formy, w jakich ujęte są normy prawa powszechnie obowiązującego, stanowią katalog zamknięty. Zgodnie z postanowieniami Konstytucji RP: uchwalenie Konstytucji i ustaw należy do kompetencji Sejmu i Senatu (art. 95 ust. 1), wydawanie rozporządzeń z mocą ustawy należy do Prezydenta RP (art. 234); do wydawania rozporządzeń upoważnieni są: Prezydent RP (art. 142 ust. 1), Prezes RM (art. 148 ust. 3), minister kierujący działem administracji rządowej (art. 149 ust. 2), przewodniczący komitetów powołanych w skład Rady Ministrów (art. 149 ust. 3); stanowienie aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze działania organów, które je ustanowiły, należy do kompetencji organów samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej (art. 94).
Ratyfikacja umów międzynarodowych następuje z reguły przez głowę państwa. W myśl art. 89 ust. 1 Konstytucji ratyfikacja najważniejszych umów międzynarodowych może jednak nastąpić tylko na podstawie uprzednio uchwalonej ustawy, wyrażającej zgodę na dokonanie ratyfikacji(ustawa akceptująca).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz