Postępowanie sądowo-administracyjne - strona 3

note /search

ćwiczenia sądowe - tytuły

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

1. Sprawa z tytułu niemocy płciowej (po stronie pozwanego / stronie pozwanej). 2. Z tytułu przeszkody przyzwoitości publicznej 3. Z tytułu braku wystarczającego używania rozumu (choroba psychiczna, stan nietrzeźwości,

Spis orzeczeń - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1358

1. Błąd determinujący wolę (kan. 1099) w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Stankiewicz z 25 IV 1991 r., Ius Matrimoniale 3 (1998) s. 187-198. 2. Wyrok sądu w Katowicach (1997) w sprawie o nieważność małżeństwa z tytułu niezdolności do podjęcia...

Uwagi przedwyrokowe obrońcy - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1568

Obrońca węzła małżeńskiego ks. mgr Józef Jóźwik Przy Sądzie Metropolitarnym w Krakowie Znak akt: DM 10/11 Uwagi PRZEDWYROKOWE w sprawie o nieważność małżeństwa DUDA/MARECKI Z tytułu: - błędu co do przymiotu osoby bezpośrednio zasadniczo zami...

Prawo administracyjne - skrypt - Orzeczenia sądowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1036

Prawo Administracyjne 1).POSTĘPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE: - WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA - ORZECZENIA SĄDOWE - SĄD ROZSTRZYGA SPRAWĘ WYROKIEM - SĄD UWZGLĘDNIAJĄC SKARGĘ NA DECYZJĘ LUB POSTĘPOWANIE - SĄD WYDAJE POSTANOWIENIE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA - PRAWOMOCNOŚĆ ORZECZEŃ - ŚRODKI ODWOŁAWCZE ...

Naczelny Sąd Administracyjny-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1288

Naczelny Sąd Administracyjny wprowadzono do systemu polityczno-prawnego w Polsce w 1980 r. w trakcie nowelizacji KPA, wprowadzając zasadę sądowej kontroli rozstrzygnięć administracyjnych na zasadach i trybie określonym w Dziale VI KPA dotyczącym zaskarżania decyzji do sądu administracyjnego. Podsta...

Postępowanie karne i postępowanie w sprawach o wykroczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 651

POSTĘPOWANIE KARNE I POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA Def. przestępstwa art. 7 kk wykroczenia art. 1 § 1 kw - zbrodnie - kryterium społecznej szkodliwości czynu - występki (znikoma szkodliwość społeczna) - kryterium odrębności procesowej - konstytucja z 1997 r - wprowadziła tzw. Kolegia ds. ...

Postępowanie sądowo-administracyjne-pytania 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

Jaka jest g eneza i rozwój postępowania administracyjnego ? Spór przed sądem administracyjnym jest sporem o prawo, badamy tylko legalny charakter sprawy. *XIX w. - powstawało prawo administracyjne w Europie. Polska była w tym czasie pod zaborami. W Polsce nastąpiło to po odzyskaniu niepodległości ...

Postępowanie sądowo-administracyjne-pytania 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 665

POSTEPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE STRONY W postępowaniu sądowo-adm stronami mogą być skarżący oraz organ którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi. Stroną może być os. fizyczna posiadająca zdolność sądową ( np. państwowe ...

Postępowanie sądowo-administracyjne-pytania 4

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 938

Kompetencje w świetle sądownictwa administracyjnego - zakres przedmiotowy kontroli sądowej według ustawy z 31.01. 1980 roku o NSA : - NSA i ówczesne ośrodki zamiejscowe rozpatrywały skargi a 20 kategorii decyzji administracyjnych (klauzula enumeratywna otwarta - ustawodawca w 1980 r. godził się na ...

Postępowanie sądowo-administracyjne-pytania na egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2254

Postępowanie Sądowo- administracyjne Zakres kognicji WSA Strony w postępowaniu sądowo- administracyjnym Przesłanki odrzucenia skargi Kto nie musi wyczerpać środków zaskarżenia? Decyzja …. W postępowaniu?? ODP Pozostaje w mocy. W j...