Postępowanie karne i postępowanie w sprawach o wykroczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie karne i postępowanie w sprawach o wykroczenia - strona 1 Postępowanie karne i postępowanie w sprawach o wykroczenia - strona 2 Postępowanie karne i postępowanie w sprawach o wykroczenia - strona 3

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE KARNE I POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA Def. przestępstwa art. 7 kk wykroczenia art. 1 § 1 kw - zbrodnie - kryterium społecznej szkodliwości czynu - występki (znikoma szkodliwość społeczna)
- kryterium odrębności procesowej
- konstytucja z 1997 r - wprowadziła tzw. Kolegia ds.
wykroczeń (działały tylko 4 lata, zlikwidowane w 2001 r.)
obecnie spawy o wykroczenia rozpatrują sądy grodzkie, zgodnie z art. 9 kpw I instancja i II instancja od wyroków nakazowych wydanych w I instancji
sąd okręgowy - wyższy od niego II instancja jako odwoławczy od orzeczeń sądów grodzkich Proces karny - postępowanie procesowe karne Art. 17 kpk, przesłanki procesowe, jeżeli są ujemne przesłanki to nie wszczyna się postępowania karnego Art. 17.  § 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:
  1)   czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia,
  2)   czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa,
  3)   społeczna szkodliwość czynu jest znikoma,
  4)   ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze,
  5)   oskarżony zmarł,
  6)   nastąpiło przedawnienie karalności,
  7)   postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się,
  8)   sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych,
  9)   brak skargi uprawnionego oskarżyciela,
  10)  brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej, chyba że ustawa stanowi inaczej,
  11)  zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie.
§ 2. Do chwili otrzymania wniosku lub zezwolenia władzy, od których ustawa uzależnia ściganie, organy procesowe dokonują tylko czynności nie cierpiących zwłoki w celu zabezpieczenia śladów i dowodów, a także czynności zmierzających do wyjaśnienia, czy wniosek będzie złożony lub zezwolenie będzie wydane.
§ 3. Niemożność przypisania winy sprawcy czynu nie wyłącza postępowania dotyczącego zastosowania środków zabezpieczających.
Proces karny - pewna działalność celowa zmierzająca do urzeczywistnienia norm prawa karnego materialnego, wprowadza w tym celu procedury
Np. Art. 175.  § 1. Oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia; może jednak bez podania powodów odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania lub odmówić składania wyjaśnień. O prawie tym należy go pouczyć.


(…)

….
26.10.2008r
Zasada skargowości art. 14 kpk Na żądanie uprawnionego oskarżyciela, bądź innej uprawnionej osoby wpływa skarga
Sąd nie wszczyna tylko czeka na skargę uprawnionej osoby i nie ma wpływu na to kto będzie oskarżonym i czego będzie dotyczyła sprawa
Rodzaje oskarżycieli
Oskarżyciel publiczny
Oskarżyciel prywatny
Oskarżyciel posiłkowy
Oskarżyciel subsydiarny
Powód cywilny
Art. 17 § 1 pkt 9 kpk - brak…
… są nie tylko dla stron. Wiążą też organy procesowe.
zawite - służące do wnoszenia środków zaskarżenia , zażalenia (7 dni), apelacje, kasacje, odwołanie (od przyczyn niezależnych, można udowodnić , trzeba złożyć wniosek o przywrócenie terminu i zarazem dokonać uchybionej czynności 7 dni od ustania przyczyny utrudniającej złożenie środka zaskarżenia uzasadniając przeszkody)
oskarżycielem posiłkowym i powodem cywilnym…
… posiłkowym
załatwienie sprawy - ugoda, pojednanie, odstąpienie od oskarżenia wyrażone nie stawieniem się na posiedzenie lub rozprawę i nie usprawiedliwienie swojej nieobecności
Pokrzywdzony jest jednocześnie
Świadkiem
Oskarżycielem posiłkowym art. 53 do 58 kk - do chwili odczytania aktu oskarżenia
Powodem cywilnym
oskarżyciel posiłkowy
Gdy pokrzywdzony umrze to postępowanie się zawiesza i pyta o wstąpienie…
… procesem
Formy prowadzenia postępowania:
śledztwo - prowadzone jest postępowanie o zbrodnie i poważniejsze występki (art. 309 kpk)
art. 309 kpk 1. Śledztwo prowadzi się w sprawach:
  1)   (215) w których rozpoznanie w pierwszej instancji należy do właściwości sądu okręgowego,
  2)   (216) o występki - gdy osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
… w: zakresie podmiotowym - wobec danego oskarżonego
zakresie przedmiotowym - jest określone przestępstwo określone w ao z kk, podstawa faktyczna procesu, czynu sąd nie może zmienić tylko kwalifikację prawną
ne bis in idem - nie dwa razy o to samo
prawomocnie zakończone postępowanie wobec jednej osoby nie może toczyć się jeszcze raz, a jak się zaczęło to trzeba zastosować art. 17 § 1 pkt 7 kpk res iudicata
…, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
  3)   (217) o występki - gdy osobą podejrzaną jest funkcjonariusz Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, w zakresie spraw należących do właściwości tych organów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz