Prawo administracyjne - skrypt - Orzeczenia sądowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - skrypt - Orzeczenia sądowe - strona 1 Prawo administracyjne - skrypt - Orzeczenia sądowe - strona 2 Prawo administracyjne - skrypt - Orzeczenia sądowe - strona 3

Fragment notatki:

Prawo Administracyjne 1).POSTĘPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE:
- WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA
- ORZECZENIA SĄDOWE
- SĄD ROZSTRZYGA SPRAWĘ WYROKIEM
- SĄD UWZGLĘDNIAJĄC SKARGĘ NA DECYZJĘ LUB POSTĘPOWANIE
- SĄD WYDAJE POSTANOWIENIE O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
- PRAWOMOCNOŚĆ ORZECZEŃ
- ŚRODKI ODWOŁAWCZE
- SKARGA KASACYJNA
- ZAŻALENIE
- UCHWAŁY NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
- WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA
2) PRAWO ADMINISTRACYJNE - USTROJOWE:
- INSTYTUCJE PRAWA USTROJOWEGO ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
- GŁÓWNE MODELE USTROJOWE
- ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
- URZĄD ADMINISTRACYJNY
- ZAKŁAD ADMINISTRACYJNY
- FUNDACJE I FUNDUSZE SPECJALNE
- AGENCJE RZĄDOWE
- INSTYTUCJA ZLECENIA FUNKCJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
3) SAMORZĄD TERYTORIALNY
- SAMORZĄD SPECJALNY
- PODZIAŁ TERYTORIALNY PAŃSTWA
- GMINA
- POWIAT
- WOJEWÓDZTWO
- PODZIAŁ POMOCNICZY
4) PODZIAŁY TERYTORIALNE SPECJALNE
5) USTRÓJ ORGANÓW NACZELNYCH I CENTRALNYCH
- PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
- RADA MINISTRÓW
WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie sądowoadministracyjne wszczyna się na wniosek -SKARGĘ - złożoną do sądu administracyjnego za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Należy pamiętać, że można ją wnieść dopiero po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie.
Inne wnioski składa się bezpośrednio do sądu.
Wniosek powinien czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać określenie żądania, jego podstawy i uzasadnienie oraz oznaczenie stron i organów, a także spełniać inne wymagania określone w przepisach szczególnych. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
ORZECZENIA SĄDOWE
Sąd rozstrzyga sprawę wyrokiem. Wyrok wydaje się po zamknięciu rozprawy, w szczególnych przypadkach może także zostać wydany na posiedzeniu niejawnym. Sąd rozstrzyga powstały spór pomiędzy organem administracji publicznej a skarżącym (skarżącymi), w granicach danej sprawy. Nie jest on związany zarzutami przedstawionymi w skardze ani powołaną podstawą prawną. Bada sprawę od początku do końca. Jedynym ograniczeniem dla sądu jest zakaz reformationis in peius w postępowaniu sądowoadministracyjnym a stanowi on, że sąd nie może wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego, chyba że stwierdzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności zaskarżonego aktu lub czynności. Sąd uprawniony jest do zastosowania wszelkich środków, które są przewidziane ustawowo w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach przeprowadzonych w danej sprawie administracyjnej, której dotyczy skarga, jeżeli jest to niezbędne dla końcowego jej załatwienia.


(…)

…, które będą przedstawione do rozpatrzenia Radzie Ministrów lub Prezesowi,
- stały komitet Rady Ministrów rozpatruje również inne sprawy, które zostaną mu powierzone przez Radę Ministrów lub jej Prezesa.
W pracach stałego komitetu Rady Ministrów uczestniczą: Przewodniczący lub Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej, Prezes Rządowego Centrum Legislacji, Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych oraz Prezes Urzędu…
…. Zespół do Spraw Polityki Europejskiej, Zespół do Spraw Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa.
W rozdziale "organy wewnętrzne Rady Ministrów" ustawy o Radzie Ministrów zawarto regulacje dotyczące rady legislacyjnej, rządowego centrum legislacji oraz rządowego centrum studiów strategicznych.
RADA LEGISLACYJNA działa przy Prezesie Rady Ministrów, który powołuje jej członków. Jest organem o charakterze opiniodawczo-doradczym w sprawach stanowienia prawa i oceny jego stanu w określonych dziedzinach.
Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii Rady ustala w drodze rozporządzenia zasady techniki prawodawczej, a także zasady rejestrowania normatywnych aktów prawnych wydawanych przez organy administracji rządowej oraz zasady ogłaszania tych aktów, pod warunkiem braku regulacji w odrębnych przepisach…
… przy nim Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. Prowadzi on prace służące Prezesowi Rady Ministrów, w tym także związane z pracami Rady Ministrów, do programowania strategicznego oraz prognozowania rozwoju gospodarczego i społecznego. W szczególności do zadań Rządowego Centrum, kierowanego przez Prezesa, należy:
- przygotowywanie prognoz oraz długookresowych strategicznych programów rozwoju gospodarczego…
… wszystkie te organy, których zasięg działania rozciąga się na obszar całego państwa. Wszystkie organy naczelne są organami centralnymi, jednakże nie każdy organ, centralny jest organem naczelnym. Organy naczelne są bezpośrednio włączone do składu Rady Ministrów. Niektóre ustawy określają je wprost naczelnymi organami administracji rządowej, np. w ustawie o Komitecie Integracji Europejskiej. Organy naczelne…
… wagi Prezydent może zwołać Radę Gabinetową (tworzy ją Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem Prezydenta - nie przysługują jej jednak kompetencje Rady Ministrów).
c) w zakresie polityki zagranicznej:
- ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm i Senat. Przed ratyfikowaniem umowy międzynarodowej Prezydent może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz