Skargi i wnioski według KPA

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skargi i wnioski według KPA - strona 1 Skargi i wnioski według KPA - strona 2 Skargi i wnioski według KPA - strona 3

Fragment notatki:

Skargi i wnioski według kpa Art. 63 konstytucji stanowi, że każdy ma prawo składać petycje ,wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Każda osoba fizyczna, nawet nie dysponująca pełnią praw, ma prawo składać skargi. Jest to tzw. skarga powszechna (actio popularis)
Zagadnienia dotyczące skarg i wniosków reguluje dział VII kpa.
Petycje, skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Petycja jest ogólną nazwą środków, za których pomocą jednostka lub grupa osób zwraca sie do organów władzy, przekazując im pewne informacje z zamiarem spowodowania podjęcia przez te organy działań pożądanych z punktu widzenia podmiotu zwracającego się do nich.
Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności: rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa-wojewoda, a w zakresie spraw finansowych-regionalna izba obrachunkowa
organów wykonawczych jedn. sam. tertyt. w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -wojewoda
wójta/burmistrza/prezydenta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,zarządu powiatu, starosty i kierowników powiatowych służb, inspekcji lub straży i innych jednostek organizacyjnych, zarządu i marszałka województwa- odpowiednio rada gminy, rada powiatu i sejmik województwa, z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kpa-właściwy minister, a w innych sprawach- Prezes Rady Ministrów
innego organu administracji rządowej, organy przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej-organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór
ministra-Prezes Rady Ministrów
organu centralnego i jego kierownika-organ, któremu podlega, a więc organ nadrzędny
Do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań i działalności organizacji społecznej właściwy jest organ bezpośrednio wyższego stopnia tej organizacji. W stosunku do organu naczelnego organizacji- Prezes Rady Ministrów.
Wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

(…)

…, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w formie dokumentu elektronicznego powinno być zabezpieczone bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno ponadto zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie. Gdy skarga uznana została za bezzasadną, a skarżący ponowił skargę, organ może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.
Nadzór zwierzchni nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków składanych do sądów sprawuje Krajowa Rada Sądownictwa, a do innych jednostek i organów organizacyjnych-Prezes Rady Ministrów.
Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem skarg i wniosków w systemie administracji publicznej sprawują:
-ministrowie-skargi załatwiane przez ministerstwa i inne jednostki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz