Krystalografia

note /search

WYKŁAD II PODSTAWY KRYSTALICZNEJ BUDOWY MATERIAŁÓW METALOWYCH

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Krystalografia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1624

WYKŁAD   II PODSTAWY  KRYSTALICZNEJ BUDOWY MATERIAŁÓW METALOWYCH Opracował:  Stanisław Pytel Materiały krystaliczne Materiały amorficzne Kryterium klasyfikacji materiałów: rozmieszczenie atomów w przestrzeni λ  =  2 d sin θ d θ DYFRAKCJA PROMIENIOWANIA RENTGENOWSKIEGO W      MONOKRYSZTALE Równani...

Wyklad 5 -krystalofia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Krystalografia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1204

Wyk Wy ład 5 ad  Otwarte i wt Otwarte i w órne operacje symetrii rne operacje symetri 1. Otwarty iloczyn operacji symetrii 2. Osie  ś rubowe i płaszczyzny po ś lizgu 3. Sieci Bravais’a 4. Wtórne operacje symetrii Przekszta Przekszt łecenia izometryczne ecenia izometryczn Zamkni ę te 1. o ś  obrot...

Dyfraktometria rentgenowska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Krystalografia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2940

Wyk Wy ład 8 ad  Dyfraktometria rentgenowska (XRD) Dyfraktometria rentgenowska (XRD 1. Obszary zastosowa ń  XRD 2. Promieniowanie X (rentgenowskie) 3. Teorie dyfrakcji 4. Metody do ś wiadczalne dyfraktometrii rentgenowskiej 5. Poło Ŝ enie i nat ęŜ enie refleksów dyfrakcyjnych 6. Współczesna dyfra...

Wiązanie chemiczne w kryształach

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Krystalografia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1379

Wyk Wy ład 1 ad  Wprowadzenie do krystalografii Wprowadzenie do krystalografi 1. Czym zajmuje si ę  krystalografia 2. Ciało stałe a kryształ 3. Sie ć  przestrzenna a sie ć  krystaliczna 4. Wektor translacji, period identyczno ś ci i parametry  sieci krystalicznej 5. Współrz ę dne punktu  6. Równa...

Przekształcenia izometryczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Krystalografia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1400

1. Przekształcenia izometryczne 2. Operacje symetrii mo Ŝ liwe w sieci 3. Iloczyn przekształce ń 4. Symbole elementów symetrii Wyk Wy ład 3 ad  Przekszta Przekszt łcenia izometryczne w sieci  cenia izometryczne w sieci krystalicznej krystaliczne Struktura naturalnego  Struktura naturalnego klatra...

Macierzowe reprezentacje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Krystalografia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1204

Wyk Wy ład 4 ad  Symetria punktowa Symetria punktow 1. Macierze przekształce ń 2. Iloczyn i grupa przekształce ń 3. Grupa symetrii punktowej – klasy symetrii 4. Nomenklatura grup symetrii punktowej (klas symetrii) 5. Klasy symetrii a ukła...

Wyklad_06

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Krystalografia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1232

Wyk Wy ład 6 ad  Symetria w sieci przestrzennej Symetria w sieci przestrzenne 1. Klasa symetrii a grupa symetrii przestrzennej 2. Grupy symetrii przestrzennej – symbole grup  przestrzennych 3. Symetria poło Ŝ enia w ę zła sieci w symetrii...

Struktury odmian alotropowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Krystalografia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 938

Wyk Wy ład 7 ad  Struktury Kryszta Struktury Kryszt łów 1. Co to jest struktura kryształu 2. Podstawowe typy struktur krystalicznych 3. Sposoby przedstawiania struktur  krystalicznych 4. Poło Ŝ enie atomów w komórce – pozycje  Wyckoffa 5. Bazy danych struktur kryształów   Struktura kryszta Strukt...

Wiązanie chemiczne w kryształach

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Krystalografia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1358

Wyk Wy ład 9 ad  Wprowadzenie do krystalochemii Wprowadzenie do krystalochemi 1. Krystalografia a krystalochemia. 2. Prawa krystalochemii 3. Sie ć  krystaliczna i pozycje atomów  4. Bliskie i dalekie uporz ą dkowanie. 5. Kryształ a cz ą s...

Charakter wiązań w krysztale

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Krystalografia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1190

Wykład 10 Wykład 1 Kryształy kowalencyjne 1. Wi ą zanie atomowe i atomowe spolaryzowane w  1. Wi ą zanie atomowe i atomowe spolaryzowane w kryształach. 2. Kowalencyjne kryształy  pierwiastków niemetali. 3. Kowalencyjne kryształy zwi ą zków typu AB i A xBy 4. Heterodesmiczne kryształy kowalencyjne...