Wiązanie chemiczne w kryształach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wiązanie chemiczne w kryształach - strona 1 Wiązanie chemiczne w kryształach - strona 2 Wiązanie chemiczne w kryształach - strona 3

Fragment notatki:


Wyk Wy ład 1 ad  Wprowadzenie do krystalografii Wprowadzenie do krystalografi 1. Czym zajmuje si ę  krystalografia 2. Ciało stałe a kryształ 3. Sie ć  przestrzenna a sie ć  krystaliczna 4. Wektor translacji, period identyczno ś ci i parametry  sieci krystalicznej 5. Współrz ę dne punktu  6. Równanie i wska ź niki prostej sieciowej 7. Równanie i wska ź niki płaszczyzny sieciowej 8. Pas płaszczyzn sieciowych Czym zajmuje si Czym zajmuje s  ę  krystalografia ? krystalografia  1. Krystalografia geometryczna - opisuje kryształy stosuj ą c  geometri ę  euklidesow ą , 2. Krystalografia strukturalna - stosuje elementy geometrii  i  teorii  grup  do  analizy  struktury  kryształu;  pozwala  w  sposób wyczerpuj ą cy opisa ć  struktur ę  kryształów, 3.  Krystalografia  fizyczna - opisuje  wła ś ciwo ś ci  fizyczne  kryształów  w powi ą zaniu  z  ich  struktur ą ;  traktuje  wła ś ciwo ś ci kryształu jako konsekwencj ę  struktury. Czym zajmuje si Czym zajmuje s  ę  krystalochemia oparta  krystalochemia oparta na krystalografii strukturalnej ? na krystalografii strukturalnej  ZaleŜnością między składem chemicznym a  strukturą kryształu. 1. Wi ą zanie chemiczne w kryształach. 2. Podział i porównywalno ść  struktur krystalicznych. 3. Przemiany fazowe, procesy krystalizacji i wzrostu kryształów. Kryształ Monokryształ (pojedynczy kryształ) Polikryształ (proszek lub spiek) Krystalit Naturalne kryszta Naturalne kryszt ły kwarcu y kwarc Naturalne kryszta Naturalne kryszt ły kwarcu y kwarc Granaty Granat Mikrokryszta Mikrokryszt łki silseskwioksanu T ki silseskwioksanu  8 Azbest Azbes Mika (biotyt) Mika (biotyt Cia Ci ło sta o st łe krystaliczne e krystaliczn Definicje kryszta Definicje kryszt łu 1. Definicja fenomenologiczna  -  kryształem nazywamy substancj ę stał ą , która wykazuje anizotropi ę  przynajmniej jednej jego  wła ś ciwo ś ci fizycznej. 2. Definicja strukturalna - kryształ to substancja stała  zbudowana z atomów, jonów lub cz ą steczek uporz ą dkowanych  w czasie i przestrzeni. 3. Definicja morfologiczna - kryształ to ciało stałe posiadaj ą ce swój  własny kształt (posta ć ). 4. Definicja rentgenostrukturalna - ka Ŝ da substancja, na której  ugi ę ciu ulega promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie X)  jest kryształem. 5. Definicja genetyczna – kryształ to substancja, dla której przej ś cie  od stanu stałego do ciekłego (lub odwrotnie) jest przemian ą  fazow ą zachodz ą c ą 

(…)

… zajmuje się krystalochemia oparta
na krystalografii strukturalnej ?
ZaleŜnością między składem chemicznym a
strukturą kryształu.
1. Wiązanie chemiczne w kryształach.
2. Podział i porównywalność struktur krystalicznych.
3. Przemiany fazowe, procesy krystalizacji i wzrostu kryształów.
Kryształ
Monokryształ
(pojedynczy kryształ)
Polikryształ
(proszek lub spiek)
Krystalit
Naturalne kryształy kwarcu
Naturalne kryształy kwarcu
Granaty
Mikrokryształki silseskwioksanu T8
Azbest
Mika (biotyt)
Ciało stałe krystaliczne
Definicje kryształu
1. Definicja fenomenologiczna - kryształem nazywamy substancję
stałą, która wykazuje anizotropię przynajmniej jednej jego
właściwości fizycznej.
2. Definicja strukturalna - kryształ to substancja stała
zbudowana z atomów, jonów lub cząsteczek uporządkowanych
w czasie i przestrzeni…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz