Krystaliczna skruktura metali - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krystaliczna skruktura metali - omówienie - strona 1 Krystaliczna skruktura metali - omówienie - strona 2 Krystaliczna skruktura metali - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy nauk o materiałach.
Temat ćw.: Krystaliczna struktura metali.
Wstęp teoretyczny.
Elementy sieci przestrzennej kryształu. W kryształach atomy są ułożone w odstępach okresowo powtarzających się w co najmniej trzech nierownoległych kierunkach. Każda prosta łączą­ca środki dowolnych dwóch atomów w krysztale jest nazywana prostą sieciową. Najbliższa odle­głość atomów na prostej sieciowej w sieci prymitywnej nosi nazwę podstawowego periodu identy­czności lub parametru sieci. Przesunięcie, tzw. translacja prostej sieciowej, o period identyczności w kierunku różnym od kierunku prostej powoduje znalezienie płaszczyzny sieciowej. Płaszczyzna sieciowa poddana translacjom w kierunku do niej nierównoległym tworzy sieć przes­trzenna.
Elementami sieci prze­strzennej są zatem:
• płaszczyzny sieciowe,
• proste sieciowe, będą­ce śladami przecięcia płaszczyzn sieciowych,
• węzły sieci, stanowiące punkty przecięcia pro­stych sieciowych; wę­zły sieci prymitywnej odpowiadają położeniu środków atomów kry­ształu.
Elementarna komórka sieciowa. Trzy rodziny równoległych płaszczyzn sieciowych dzielą sieć przestrzenną na identyczne równoległościany o parametrach a, b i c, stanowiących podstawowe periody identyczności (parametry) sieci. Równoległościany te są nazywane elementar­nymi komórkami sieciowymi i w pełni charakteryzują dany kryształ o sieci prymitywnej. Komórka sieciowa może być opisana przez jej podstawowe periody identyczności (parametry sieci) a, b i c oraz kąty między nimi zawarte ,,γ
Symetria kryształu. Kryształ charakteryzuje się symetrycznym ułożeniem elementów sieci prze­strzennej. Proste elementy symetrii jakie mogą występować w kryształach to środek, osie i płaszczyzny symetrii. Rozróżnia się przy tym osie symetrii dwu-, trój-, cztero-lub sześciokrotne, w zależności od te­go, o jaki kat (180, 120, 90 lub 60°) należy obrócić kryształ wokół osi, aby otrzymać identyczne uleżenie składo­wych sieci przestrzennej i ile razy to nastąpi przy obrocie o kat pełny.
Sprzężonymi elementami symetrii są osie inwersyjne złożone z obrotu i inwersji (czyli przekształcenia wzglę­dem środka symetrii). Istnieją 32 kombinacje elementów symetrii przechodzących przez jeden punkt nazywane punktowymi lub klasami symetrii.

(…)

… przyjmuje znak minus zapisywany nad wskaźnikiem, podobnie jak w przypadku kierunków krystalograficznych.
Wskaźnik płaszczyzn w sieciach układu heksagonalnego. W celu oznaczenia płaszczyzn w sie­ciach układu heksagonalnego stosuje się wskaźniki Millera-Bravais'go. W układzie tym przyjmuje się układ współ­rzędnych o trzech osiach x, y, u, usytu­owanych względem siebie pod kątem 120° w płaszczyźnie podstawy sześciokąta foremnego, i czwartej z—do nich prostopadłej. Odcinki odcięte przez płaszczyznę na poszczególnych osiach układu x, y, z przekształca się na wskaźniki sieciowe (hkil), w taki sam sposób jak w przypadku płaszczyzn oznaczonych w układzie regularnym. Po­nieważ i = -(h+k), a więc trzeci wska­źnik jest równy sumie dwóch pierwszych z przeciwnym znakiem, wskaźnik ( czę­sto jest pomijany lub zastępowany kro­pka. Zapis uproszczony przyjmuje wtedy postać (hk.l).
Wskaźnikowanie płaszczyzn w pozo­stałych układach (sieciach przestrzen­nych) jest analogiczne jak w układzie regularnym. Niekiedy sieć romboedryczna jest opisywana w układzie współ­rzędnych heksagonalnym.
Struktury sieciowe metali.
Klasyfikacja struktury ciał krystalograficznych. Dokonano klasyfi­kacji struktury sie­ciowej ciał krystalicznych
… są osie inwersyjne złożone z obrotu i inwersji (czyli przekształcenia wzglę­dem środka symetrii). Istnieją 32 kombinacje elementów symetrii przechodzących przez jeden punkt nazywane punktowymi lub klasami symetrii.
Układy krystalograficzne. Rodzaj elementów symetrii w elementarnej komórce sieciowej decyduje o po­dziale kryształów na 7 układów krystalograficznych .
Typy sieci przestrzennych. W zależności od tego, czy elementarne komórki sieciowe mają atomy wyłącz­nie na narożach (komórki prymitywne), czy także wewnątrz lub na ścianach bocznych (komórki złożone), w ramach układów krystalograficznych występuje łącznie 14 typów sieci przestrzennej Bravais'go tj.: trójskośna prymitywna; jednoskośnie prymitywna; jednoskośnie centrowana na podstawach; rombowe: prymitywna, centrowana na podstawach, przestrzennie centrowana…
…. Elementarną komórkę sieci regularnej ściennie centrowanej A l w kształcie sześcianu tworzy 14 rdzeni atomowych. Spośród nich 8 rdzeni atomowych jest usytuowanych w narożach, natomiast 6 — w środku geometrycznym ścian bocznych sześcianu. Sieć ta należy do najgęściej wypełnionych rdzeniami atomowymi. Liczba koordynacyjna dla atomów sieci A l wynosi 12, a liczba rdzeni atomowych przypadających na jedną komórkę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz