Krystaliczna skruktura metali

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krystaliczna skruktura metali - strona 1 Krystaliczna skruktura metali - strona 2 Krystaliczna skruktura metali - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy nauk o materiałach.
Temat ćw.: Krystaliczna struktura metali.
Wykonał:
Roman Zawisz
Wstęp teoretyczny.
Elementy sieci przestrzennej kryształu. W kryształach atomy są ułożone w odstępach okresowo powtarzających się w co najmniej trzech nierownoległych kierunkach. Każda prosta łączą­ca środki dowolnych dwóch atomów w krysztale jest nazywana prostą sieciową. Najbliższa odle­głość atomów na prostej sieciowej w sieci prymitywnej nosi nazwę podstawowego periodu identy­czności lub parametru sieci. Przesunięcie, tzw. translacja prostej sieciowej, o period identyczności w kierunku różnym od kierunku prostej powoduje znalezienie płaszczyzny sieciowej. Płaszczyzna sieciowa poddana translacjom w kierunku do niej nierównoległym tworzy sieć przes­trzenna.
Elementami sieci prze­strzennej są zatem:
• płaszczyzny sieciowe,
• proste sieciowe, będą­ce śladami przecięcia płaszczyzn sieciowych,
• węzły sieci, stanowiące punkty przecięcia pro­stych sieciowych; wę­zły sieci prymitywnej odpowiadają położeniu środków atomów kry­ształu.
Elementarna komórka sieciowa. Trzy rodziny równoległych płaszczyzn sieciowych dzielą sieć przestrzenną na identyczne równoległościany o parametrach a, b i c, stanowiących podstawowe periody identyczności (parametry) sieci. Równoległościany te są nazywane elementar­nymi komórkami sieciowymi i w pełni charakteryzują dany kryształ o sieci prymitywnej. Komórka sieciowa może być opisana przez jej podstawowe periody identyczności (parametry sieci) a, b i c oraz kąty między nimi zawarte ,,γ
Symetria kryształu. Kryształ charakteryzuje się symetrycznym ułożeniem elementów sieci prze­strzennej. Proste elementy symetrii jakie mogą występować w kryształach to środek, osie i płaszczyzny symetrii. Rozróżnia się przy tym osie symetrii dwu-, trój-, cztero-lub sześciokrotne, w zależności od te­go, o jaki kat (180, 120, 90 lub 60°) należy obrócić kryształ wokół osi, aby otrzymać identyczne uleżenie składo­wych sieci przestrzennej i ile razy to nastąpi przy obrocie o kat pełny.
Sprzężonymi elementami symetrii są osie inwersyjne złożone z obrotu i inwersji (czyli przekształcenia wzglę­dem środka symetrii). Istnieją 32 kombinacje elementów symetrii przechodzących przez jeden punkt nazywane punktowymi lub klasami symetrii.

(…)

… romboedryczna jest opisywana w układzie współ­rzędnych heksagonalnym.
Struktury sieciowe metali.
Klasyfikacja struktury ciał krystalograficznych. Dokonano klasyfi­kacji struktury sie­ciowej ciał krystalicznych, przyjmując oznaczenia składające się z litery i odpo­wiedniej liczby.
Układy i sieci krystalograficzne metali. Metale krystalizują wyłącznie w pięciu układach krystalograficznych: regular­nym, heksagonalnym, tetragonalnym, rombowym i romboedrycznym.
Większość metali krystalizuje w układach krystalograficznych chara­kteryzujących się wysoką symetria i dużą gęstością zapełnienia sieci przestrzennej atomami, w szczegól­ności w sieciach:
• A l — ściennie (płasko) cen­trowanej układu regularnego (RSC),
• A2 — przestrzennie centrowa­nej układu regularnego (RPC),
• A3 — heksagonalnej o gęstym ułożeniu…
… elementami symetrii są osie inwersyjne złożone z obrotu i inwersji (czyli przekształcenia wzglę­dem środka symetrii). Istnieją 32 kombinacje elementów symetrii przechodzących przez jeden punkt nazywane punktowymi lub klasami symetrii.
Układy krystalograficzne. Rodzaj elementów symetrii w elementarnej komórce sieciowej decyduje o po­dziale kryształów na 7 układów krystalograficznych .
Układ…
…
prymitywna
P
Tetragonalny
a=bc
γ
prymitywna
przestrzennie centrowana
P
I
Regularny
a=b=c
γ
prymitywna
przestrzennie centrowana
ściennie centrowana
P
I
F
Typy sieci przestrzennych. W zależności od tego, czy elementarne komórki sieciowe mają atomy wyłącz­nie na narożach (komórki prymitywne), czy także wewnątrz lub na ścianach bocznych (komórki złożone), w ramach układów krystalograficznych…
… dokładnego scharakteryzowania sieci krystalicznej konieczne jest podanie układu krysta­lograficznego i typu sieci przestrzennej oraz periodów identyczności i kątów między nimi zawar­tych.
Gęstość wypełniania sieci przestrzennej. Gęstość wypełnienia sieci rdzeniami atomowymi charakteryzuje liczba koordy­nacyjna lk, równa liczbie najbliższych i równo oddalonych rdzeni atomo­wych od dowolnego wybranego rdzenia…
… — w środku geometrycznym ścian bocznych sześcianu. Sieć ta należy do najgęściej wypełnionych rdzeniami atomowymi. Liczba koordynacyjna dla atomów sieci A l wynosi 12, a liczba rdzeni atomowych przypadających na jedną komórkę sie­ciową - 4. Najgęstsze ułożenie rdzeni atomowych w tej sieci występuje w 4 płaszczyz­nach rodziny {111} oraz w 3 kierunkach rodziny (110), leżących w tych płaszczyz­nach. Płaszczyzny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz