Struktury odmian alotropowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktury odmian alotropowych - strona 1 Struktury odmian alotropowych - strona 2 Struktury odmian alotropowych - strona 3

Fragment notatki:


Wyk Wy ład 7 ad  Struktury Kryszta Struktury Kryszt łów 1. Co to jest struktura kryształu 2. Podstawowe typy struktur krystalicznych 3. Sposoby przedstawiania struktur  krystalicznych 4. Poło Ŝ enie atomów w komórce – pozycje  Wyckoffa 5. Bazy danych struktur kryształów   Struktura kryszta Struktura kryszt łu 1. Układ krystalograficzny. 2. Parametry komórki elementarnej 3. Klasa symetrii  4. Grupa symetrii przestrzennej 5. Liczba i rodzaj (skład chemiczny) atomów,  jonów i cz ą steczek oraz ich pozycje atomów w  komórce elementarnej Wi W  ą zanie chemiczne w kryszta zanie chemiczne w kryszt łach ac Sie Si  ć  przestrzenna a krystaliczna przestrzenna a krystaliczn Struktury odmian alotropowych  Struktury odmian alotropowych w ę gla gl diament                 grafit                 fuleren C 60 NaCl (jonowy) NaCl (jonowy Prawa Krystalochemii (Goldschmidt Prawa Krystalochemii (Goldschmid -1926 192 ) 1. Budowa kryształu jest uwarunkowana przez stosunek  ilo ś ci, stosunek wielko ś ci i przez stan polaryzacji  elementów budowy kryształu tj. atomów, jonów oraz  grup atomów (jony kompleksowe, rodniki, cz ą steczki). 2. Ró Ŝ ne struktury kryształów mo Ŝ na poł ą czy ć  w  jedn ą  grup ę  struktur porównywalnych, je Ŝ eli atomy  w nich wyst ę puj ą ce znajduj ą  si ę  w takim samym  stanie: atomowym, jonowym lub metalicznym. 3. Je Ŝ eli atomy z których s ą  zbudowane kryształy znajduj ą si ę  w ró Ŝ nych stanach, to typy struktur krystalicznych  nale Ŝą  do grup nieporównywalnych. Energia wi Energia w  ą za z  ń  w kryszta w kryszt łach ac Wi ą zanie kowalencyjne (atomowe)       100 – 150  kcal/mol Wi ą zanie metaliczne i jonowe                  50 – 100  kcal/mol Wi ą zanie dipol-dipol (wodorowe)             5 – 8  kcal/mol Wi ą zanie van der Waalsa                           1 – 2 kcal/mol Rodzaje struktur krystalicznych Rodzaje struktur krystalicznyc ← kowalencyjny metaliczny jonowy molekularny → Po P ło Ŝ enia atom enia ato ów w kom w w ko órce o  rce o symetrii przestrzennej  symetrii przestrzennej  P4  P4 Pozycje Wyckoffa Pozycje Wyckoff to  oznaczone  alfabetycznie  literami  pozycje  atomów  (jonów)  w  komórce  elementarnej  o  lokalnej  symetrii  punktowej  stanowi ą cej  podgrup ę  symetrii przestrzennej kryształu.   Liczebno ść   Oznaczenie  Wyckoff’a  Symetria   lokalna  Pozycje atomów 

(…)

… chemiczny) atomów,
jonów i cząsteczek oraz ich pozycje atomów w
komórce elementarnej
Wiązanie chemiczne w kryształach
Sieć przestrzenna a krystaliczna
Struktury odmian alotropowych
węgla
diament
grafit
fuleren C60
NaCl (jonowy)
Prawa Krystalochemii (Goldschmidt-1926)
1. Budowa kryształu jest uwarunkowana przez stosunek
ilości, stosunek wielkości i przez stan polaryzacji
elementów budowy kryształu tj…
….
Energia wiązań w kryształach
Wiązanie kowalencyjne (atomowe)
Wiązanie metaliczne i jonowe
100 – 150 kcal/mol
50 – 100 kcal/mol
Wiązanie dipol-dipol (wodorowe)
5 – 8 kcal/mol
Wiązanie van der Waalsa
1 – 2 kcal/mol
Rodzaje struktur krystalicznych
←kowalencyjny
molekularny→

metaliczny
jonowy
PołoŜenia atomów w komórce o
symetrii przestrzennej P4
Pozycje Wyckoffa
to oznaczone alfabetycznie literami pozycje…
….
- Bolean search database for given elements in formula.
- Search database for type locality
MINERAL PICTURES
- Mostly uncommon minerals (See also, below: opaque minerals)
- Pictures will not be nice with obsolete hardware and software
Baza WEBMINERAL
http://webmineral.com/
Short Cuts: Crystallography | Chemistry | X Ray Spacing | NEW Dana Classification | Strunz Classification | Mineral Properties…
…://rruff.geo.arizona.edu/AMS/amcsd.php
http://www.crystallography.net/
http://icsdweb.fiz-karlsruhe.de/
Adresy wybranych baz danych
struktur kryształów
http://database.iem.ac.ru/
http://webmineral.com/
http://www.galleries.com/default.htm
http://un2sg4.unige.ch/athena/mineral/mineral.html
http://cst-www.nrl.navy.mil/lattice/
http://www.hardmaterials.de/html/_crystal_structures.html
Baza struktur minerałów
http://un2sg4…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz