Wiązanie chemiczne w kryształach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wiązanie chemiczne w kryształach - strona 1 Wiązanie chemiczne w kryształach - strona 2 Wiązanie chemiczne w kryształach - strona 3

Fragment notatki:


Wyk Wy ład 9 ad  Wprowadzenie do krystalochemii Wprowadzenie do krystalochemi 1. Krystalografia a krystalochemia. 2. Prawa krystalochemii 3. Sie ć  krystaliczna i pozycje atomów  4. Bliskie i dalekie uporz ą dkowanie. 5. Kryształ a cz ą steczka. 6. Wi ą zanie w kryształach. Czym zajmuje si Czym zajmuje s  ę  krystalochemia oparta  krystalochemia oparta na krystalografii strukturalnej ? na krystalografii strukturalnej  1. Wi ą zanie chemiczne w kryształach. 2. Podział i porównywalno ść  struktur krystalicznych. 3. Przemiany fazowe, procesy krystalizacji i wzrostu  kryształów. Zale Ŝ no ś ci ą  mi ę dzy składem chemicznym a  struktur ą  kryształu. Sie Si  ć  przestrzenna a krystaliczna przestrzenna a krystaliczn Struktury odmian alotropowych w Struktury odmian alotropowych   ę gla gl diament                 grafit                 fuleren C 60 Struktury odmian  Struktury odmian polimorficznych SiO2 polimorficznych SiO krystobalit          trydymit               kwarc Prawa Krystalochemii (Goldschmidt Prawa Krystalochemii (Goldschmid -1926) 1926 1. Budowa kryształu jest uwarunkowana przez stosunek  ilo ś ci, stosunek wielko ś ci i przez stan polaryzacji  elementów budowy kryształu tj. atomów, jonów oraz  grup atomów (jony kompleksowe, rodniki, cz ą steczki). 2.   Ró Ŝ ne struktury kryształów mo Ŝ na poł ą czy ć  w  jedn ą  grup ę  struktur porównywalnych, je Ŝ eli atomy  w nich wyst ę puj ą ce znajduj ą  si ę  w takim samym  stanie: atomowym, jonowym lub metalicznym. 3. Je Ŝ eli atomy z których s ą  zbudowane kryształy znajduj ą si ę  w ró Ŝ nych stanach, to typy struktur krystalicznych  nale Ŝą  do grup nieporównywalnych. Rodzaje struktur krystalicznych Rodzaje struktur krystalicznyc ◄  kowalencyjny metaliczny jonowy molekularny  ► kryształy kowalencyjne  charakteryzują się występowaniem „czystego” wiązania  kowalencyjnego pomiędzy wszystkimi atomami tworzącymi sieć krystaliczną. Kryształ kowalencyjny moŜna traktować jako jedną gigantyczną molekułę, charakteryzują się wysokimi temperaturami topienia i wysoką twardością, przykładem takiej struktury jest  diament. kryształy jonowe  zbudowane są atomów obdarzonych ładunkiem elektrostatycznym (jonów)  spajanych w sieć kryształu poprzez oddziaływania kulombowskie. Kryształy jonowe maja  zwykle wysokie temperatury topienia, są rozpuszczalne w roztworach wodnych  (rozpuszczalnikach polarnych) a ich typowym przykładem są kryształy NaCl 

(…)

… Wykład 9
Wprowadzenie do krystalochemii
1. Krystalografia a krystalochemia.
2. Prawa krystalochemii
3. Sieć krystaliczna i pozycje atomów
4. Bliskie i dalekie uporządkowanie.
5. Kryształ a cząsteczka.
6. Wiązanie w kryształach.
Czym zajmuje się krystalochemia oparta
na krystalografii strukturalnej ?
ZaleŜnością między składem chemicznym a
strukturą kryształu.
1. Wiązanie chemiczne w kryształach…

Delokalizacja
Metaliczne
Polaryzacja
Jonowe
Elektroujemność wg Paulinga
Elektroujemność jest to właściwość atomu w
wiązaniu chemicznym określona jako siła
atrakcji elektronu przez atom tworzący wiązanie
(dokładnie „power of an atom in a molecule to
attract electrons to itself”)
Elektroujemność pierwiastków
Względna elektroujemność pierwiastków wg Paulinga
H – 2.1
Li – 1.0
Na– 0.9
K – 0.8
Rb– 0.8
Cs - 0.7
Be…
… metaliczne tworzą sieć zbudowaną z węzłów obsadzonych, dodatnio
naładowanymi atomami pierwiastków metalicznych (kationów), których elektrony
walencyjne są na tyle swobodne, Ŝe mogą wypełniać przestrzeń między nimi („gaz
elektronowy”). Metale charakteryzują się gęstym upakowaniem (wysoka gęstość),
plastycznością i przewodnictwem elektrycznym np. miedź, srebro.
kryształy molekularne jako elementy…
… - jonowe (spolaryzowane) np. SiO2,
AlCl3,
3. jonowe np. NaCl, KBr. CaO,
4. metaliczne np. Ag, Zn i stopy metali,
5. dyspersyjne np. zestalone gazy szlachetne.
Heterodesmiczne
1. kowalencyjne i dyspersyjne (kryształy molekularne)
2. kowalencyjne i kowalencyjne spolaryzowane
3. kowalencyjne i jonowe
4. kowalencyjne i metaliczne
5. jonowe i kowalencyjne spolaryzowane
Charakter wiązań w krysztale
Kowalencyjne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz