WYKŁAD II PODSTAWY KRYSTALICZNEJ BUDOWY MATERIAŁÓW METALOWYCH

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1617
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
WYKŁAD   II PODSTAWY  KRYSTALICZNEJ BUDOWY MATERIAŁÓW METALOWYCH  - strona 1 WYKŁAD   II PODSTAWY  KRYSTALICZNEJ BUDOWY MATERIAŁÓW METALOWYCH  - strona 2 WYKŁAD   II PODSTAWY  KRYSTALICZNEJ BUDOWY MATERIAŁÓW METALOWYCH  - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD   II PODSTAWY  KRYSTALICZNEJ BUDOWY MATERIAŁÓW METALOWYCH Opracował:  Stanisław Pytel Materiały krystaliczne Materiały amorficzne Kryterium klasyfikacji materiałów: rozmieszczenie atomów w przestrzeni λ  =  2 d sin θ d θ DYFRAKCJA PROMIENIOWANIA RENTGENOWSKIEGO W      MONOKRYSZTALE Równanie Bragga-1913 Źródło             promieniowania BUDOWA SIECI   PRZESTRZENNEJ BUDOWA SIECI   PRZESTRZENNEJ Z Y X Elementarna   komórka sieciowa y z x Elementy sieci przestrzennej kierunek węzeł płaszczyzna 0 x z y α γ β Sieć przestrzenna W=m a+ n b+ p c gdzie:m,n,p=1 α,β,γ−kąty układu współrzędnych  a,b,c - wektory jednostkowe a b c Podstawowe układy krystalograficzne z y x Układ regularny a=b=c α=β=γ=90° z y x Układ tetragonalny a=b # c α=β=γ=90° z y x Układ jednoskośny a # b # c α=γ=90° β#90 ° Układ trójskośny a # b # c α#β # γ # 90° z y x z y x Układ rombowy a # b # c α=β=γ=90° z y x Układ romboedryczny a=b =c α=β=γ # 90° z y x Układ  heksagonalny a=b # c α=β=90° γ=120° z y x Prosta komórka sieciowa układu regularnego-A0 z y x Podstawowe parametry komórki sieciowej Liczba koordynacyjna-Lk = 12 Stopień wypełnienia komórki-Vk=0,62 Liczba atomów w komórce-Nk=1 KOMÓRKA SIECIOWA  PŁASKO CENTRYCZNA-A1 UKŁAD REGULARNY warstwa A warstwa B warstwaC KOMÓRKA SIECIOWA  PŁASKO CENTRYCZNA-A1 UKŁAD REGULARNY Lk=12 Nk=8x1/8+6x1/2=4 Vk=0,72 Metale krystalizujące w układzie regularnym  elementarna komórka płasko centrowana  Al, Ca, Feγ,  Cu, Ag, Pt,  Au, Pb  ELEMENTARNA KOMÓRKA-A2 Lk = 8 Nk= 2 Vk=0,68 Metale krystalizujące w układzie regularnym  elementarna komórka przestrzennie centrowana  Cr,  Μο, Nb,  Na, W, V  Tiβ (882C) , Feα(

(…)


o s ia c h
x -y -z
k o m ó rk i
e le m e n t a r n e j.
o d w ro tn e
⇒ o k r e ś lić
w s p ó łr z ę d n y c h .
w a rto ś c i
ty c h
p r z y p a d k u o t r z y m a n ia u ła m k ó w
⇒w
p o m n o ż y ć o t r z y m a n e lic z b y
p rze z
w s p ó ln y m ia n o w n ik .
⇒ o trz y m a n e w a rto ś c i s p ro w a d z o n e d o
lic z b c a łk o w it y c h n o s z ą n a z w ę w s k a ź n ik ó w M ille r a - ( h k l)
⇒ w s k a ź n ik i
M ille r a p o d a n e w p o s t a c i
{ h k l} r e p r e z e n t u ją z b ió r p ła s z c z y z n
n a le ż ą c y c h d o t e g o s a m e g o s y s t e m u
Defekty w rzeczywistej mikrostrukturze
materiałów metalowych
Rodzaje defektów:
punktowe
liniowe
płaskie
Defekty punktowe
Brak
atomu w
węźle
(wakans)
y
x
Atom o większej
średnicy w węźle
Defekty liniowe - dyslokacje
z
x…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz