Przekształcenia izometryczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przekształcenia izometryczne - strona 1 Przekształcenia izometryczne - strona 2 Przekształcenia izometryczne - strona 3

Fragment notatki:


1. Przekształcenia izometryczne 2. Operacje symetrii mo Ŝ liwe w sieci 3. Iloczyn przekształce ń 4. Symbole elementów symetrii Wyk Wy ład 3 ad  Przekszta Przekszt łcenia izometryczne w sieci  cenia izometryczne w sieci krystalicznej krystaliczne Struktura naturalnego  Struktura naturalnego klatrasilu (melanoflogit) klatrasilu (melanoflogit Przekszta Przekszt łcenia izometryczne  cenia izometryczne Przekszta  łcenie  izometryczne  ( z  grec.  izo-  ten  sam ,  metri  – odległo ść ;)  to  przekształcenie,  które  w  wyniku  jego  zastosowania nie powoduje zmian odległo ś ci mi ę dzy dwoma  dowolnymi, przekształcanymi punktami: → →    r   =   T(r)  gdzie:  →   r  - odległość między dowolnymi dwoma punktami, →   T(r)  - odległość między tymi samymi punktami po przekształceniu T Translacja i operacje symetrii Translacja i operacje symetri Zamkni ę te 1. o ś  obrotu 2. centrum inwersji  (symetrii) 3. płaszczyzna symetrii 4. o ś  inwersyjna  (obrót i  odbicie w centrum) Otwarte 1. o ś ś rubowa ( obrót +  translacja) 2. płaszczyzna po ś lizgowa  (odbicie + translacja) Obr Ob ót wok t wo ół osi os Osie obrotu w sieci Osie obrotu w siec CD = k·AB                                                               gdzie: k  - liczba całkowita, CD = CE + EF + FD                                                natomiast: EF = AB                                                          z definicji funkcji cosinus oraz ujemnej  wartości tej funkcji w przedziale kątowym  180-270o: CE = FD = -AB·cos ϕ z powyŜszych równań moŜna  wyprowadzić zaleŜność: k·AB = AB + 2·(-AB·cos ϕ )                                                                co łatwo moŜna przekształcić w: k·AB = AB(1-2cos ϕ )                                                                skąd: cos ϕ  = (1-k)/2     Wła ś ciwa o ś  symetrii X    Działanie  wła ś ciwej  osi  symetrii X na element „R”  Projekcja  stereograficzna  bieguna  ś ciany  (hkl)   przekształcanego  wzgl ę dem  wła ś ciwej osi symetrii X     ϕ= 360o                ϕ= 180o                    ϕ= 120o                  ϕ= 90o                ϕ= 60o  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz