Fizyka budowli - strona 4

Konstrukcje blachowe Inventor

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kosma
 • Fizyka budowli
Pobrań: 105
Wyświetleń: 6650

W tym materiale opisane jest krok po kroku jak się poruszać po programie. Opisuje on szczegółowo Menu konstrukcji blachowych w programie Inventor 2011- wszystkie dostępne funkcje dla użytkownika są scharakteryzowane. W tym samouczku znajdziecie opis takich funkcji jak : Powierzchnia i Ustawienia do...

Fizyka budowli - cz. 1

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Dorota Bzowska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 252
Wyświetleń: 4515

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadza wymagania ochrony cieplnej budynków wyrażone przy użyciu wskaźnika sezonowego zapotrzebowana na energię do ogrzewania, E, kWh/(m2a) zgodnie z...

Fizyka budowli - cz. 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Dorota Bzowska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3220

Pojemność cieplna C=c∙m [J-K-1] Pojemność cieplna C - stosunek ilości ciepła (dQ) dostarczonego do układu, do odpowiadającego mu przyrostu temperatury (dT). c - ciepło właściwe, (J/kg K), m - masa substancji, Q - ciepło dostarczane do układu, T- temperatura Ciepło właściwe ciał starych i cieczy je...

Fizyka budowli - cz. 3

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Dorota Bzowska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3381

Usytuowanie warstw izolacyjnych Zarówno lokalizację, jak i sposób ułożenia warstwy izolacyjnej, nieprzepuszczającej powietrza ani pary wodnej, należy zaprojektować w najdrobniejszych szczegółach. Warstwę tę układa się po wewnętrznej, ciepłej stronie przegrody termoizolacyjnej, w miarę możności na ...

Fizyka budowli - cz. 4

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Dorota Bzowska
 • Fizyka budowli
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3647

Stopień przesiąknięcia wilgocią Dopiero ten parametr pozwala na określenie stanu zawilgocenia muru. Określa on, jaki procent porów jest wypełniony wodą. Wyróżnić tu można: higroskopijny stopień przesiąknięcia wilgocią określony wzorem: gdzie: - higroskopijny stopień przesiąknięcia wilgocią (DFG - ...

Wentylacja grawitacyjna - opracowanie zagadnienia

 • prof. Krzysztof Żmijewski
 • Fizyka budowli
Pobrań: 7
Wyświetleń: 315

Wentylacja grawitacyjna Zasada działania: naturalna siła wyporu będąca wynikiem różnicy temperatury wewnątrz i na zewnątrz domu powoduje powstanie ciągu wentylacyjnego. Powietrze dostaje się do domu poprzez liczne nieszczelności w drzwiach i oknach. 3 Człowiek sam sobie winien… 4 Skut...

Obliczanie podstawowych charakterystyk cieplno-wilgotnościowych dla śc...

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jadwiga Staniec
 • Fizyka budowli
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

Obliczanie podstawowych charakterystyk cieplno-wilgotnościowych dla ściany zewnętrznej Obliczenie wartości współczynnika przenikania ciepła Maksymalna dopuszczalna wartość współczynnika przenikania ciepła dla ściany zewnętrznej w budynkach mieszkalnych przy temperaturze w pomieszczeniu powyżej wyno...

Projekt przegród budowlanych-obiekt :żłobek

 • Politechnika Częstochowska
 • dr inż. Adam Ujma
 • Fizyka budowli
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Wprowadzenie Obiektem niniejszego opracowania jest żłobek w mieście Kołobrzeg. Podstawę opracowania projektu stanowi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 926 z 2015r. ze zmianami oraz wszelkie normy. Wymagania cieplno - wilgotnościowe oraz stateczności cieplnej wybranych przegród budo...

Fizyka budowli - pytania i odpowiedzi 2,3

 • Politechnika Częstochowska
 • dr inż. Anna Lis
 • Fizyka budowli
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3507

5.warunki przejmowania ciepła przez przegrodę w różnych jej miejscach przy istniejącej różnicy temp powietrza po obu stronach przegrody, przez przegrodę przenika strumień cieplny w kierunku od temp wyższej do niższej, przy czym przyjmuje się dla temp wewn oznaczenie ti a dla zawn te; i tite . ...