Fizyka budowli - cz. 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 4816
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka budowli - cz. 1 - strona 1 Fizyka budowli - cz. 1 - strona 2 Fizyka budowli - cz. 1 - strona 3

Fragment notatki:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadza wymagania ochrony cieplnej budynków wyrażone przy użyciu wskaźnika sezonowego zapotrzebowana na energię do ogrzewania, E, kWh/(m2a)
zgodnie z załącznikiem krajowym do normy PN-EN 12831:2006 podczas obliczania strat ciepła przez przenikanie należy stosować wymiary zewnętrzne, wymiary mierzone po zewnętrznej stronie budynku, przy określaniu wymiarów poziomych uwzględnia się połowę grubości ograniczającej ściany wewnętrzne i całą grubość ograniczającej ściany zewnętrznej, wysokość ściany mierzy się pomiędzy powierzchniami podłóg.
Z uwagi na stosowanie wymiarów zewnętrznych obiektów budowlanych, wartości współczynnika przenikania ciepła mostka cieplnego mogą być ujemne. Jest to spowodowane tym, że połączenia przegród zewnętrznych liczy się podwójnie.
Fizyka budowli - specjalność naukowa opisująca badająca i rozwiązująca - na potrzeby architektury, budownictwa oraz techniki sanitarnej - zagadnienia fizykalne zachodzące w obrębie budowli , a w praktyce najczęściej budynku, na ich styku z otoczeniem, a także w bezpośrednim sąsiedztwie tworzącym określoną strukturę zabudowy. Najczęściej są to zagadnienia fizykalne dotyczące: - przepływu ciepła i masy przez przegrody budowlane
- kształtowania mikroklimatu pomieszczeń
- interakcji między naturalnymi i antropogenicznymi czynnikami klimatotwórczymi.
Fizyka cieplna budowli najczęściej praktykowany dział fizyki budowli zajmujący się zagadnieniami wymiany ciepła i masy w materiałach budowlanych, komponentach budowlanych, elementach budynku oraz między budynkiem a jego otoczeniem. Całokształt praktycznych zastosowań fizyki cieplnej budowli określa się mianem ochrony cieplej budowli.
Obiekt budowlany: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zapewniającymi użytkowanie zgodne z jego przeznaczeniem, budowla każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury niewielkie obiekty służące potrzebom kultu religijnego, obiektu architektury ogrodowej, lub obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku.
Budowla każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem obiekty reklamowe, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe i techniczne, cmentarze, pomniki itp.
Budynek obiekt trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, mający fundamenty i dach, zadaszony obiekt budowlany wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywany do potrzeb stałych, przystosowany do przebywania ludzi albo zwierząt lub do ochrony przedmiotów.


(…)

… , przewodność cieplna (λ) , rozszerzalność cieplna
b)pojemność cieplna dyftizyjność cieplna * aktywność cieplna * temperatura styku *
dyfuzyjność cieplna - „a” lub współczynnik wyrównania temperatur lub współczynnik przewodzenia temperatury jest to współczynnik charakteryzujący materiał, przez który przepływa ciepło.
wskazuje szybkość z jaką przebiegają zmiany temperatury z jednej płaszczyzny do drugiej…

Właściwości termofizyczne materiałów budowlanych z zakresu fizyki budowli:
-przewodność cieplna
-ciepło właściwe
-pojemność cieplna
-opór dyfuzyjny (zdolność materiału do przepuszczania pary wodnej w porównaniu do przepuszczalności powietrza)
-sztywność dynamiczna
Pojęcie przewodności cieplnej materiału budowlanego jest niezbędne do opisania strat cieplnych przez przegrody budynku w wyniku przewodzenia…
… przebicia tej warstwy elementami o relatywnie dużej przewodności cieplnej. Ustawa prawo budowlane stanowi, między innymi, że:
-nieprzestrzeganie przepisów -wykonanie robót budowlanych w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach bądź uprzednio zatwierdzonego projektu są wykroczeniami za które grozi kara grzywny i kara zawodowa. W początkowym okresie wdrażania przytoczonych…
… okien jest on obliczany jako wartość średnia, na podstawie pomiarów strumieni objętości powietrza, przepływających przez drzwi przy określonych poziomach różnicy ciśnień dodatnich (występujących przy parciu wiatru) ∆p powietrza wewnętrznego i zewnętrznego, ze wzoru:
a = V₀L • (∆p)*2/3 [m3/hm(daPa)2/3]
gdzie:
Vo - strumień objętości powietrza, przepływającego przez okno dla danego poziomu różnicy…
… wymaganiom izolacyjności cieplnej orz innym wymaganiom określonym w rozporządzeniu. Wartość graniczna Eo wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku w zależności od współczynnika kształtu budynki A/V dla budynków mieszkalnych i mieszkania zbiorowego wynoszą:
Gdzie A- suma pól powierzchni wszystkich ścian zewnętrznych wraz z oknami i drzwiami, dachów, stropodachów, podłóg na gruncie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz