Rynek kapitałowy i operacje giełdowe - strona 2

note /search

Cechy szczególne instrumentów typu mezzanine - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

Cechy szczególne instrumentów typu mezzanine Podporządkowany charakter zobowiązania Możliwość odliczenia podatkowego Ograniczony termin Elastyczność Podporządkowany charakter zobowiązania Oznacza, że w przypadku ogłoszenia upadłości i likwidacji przedsiębiorstwa zobowiązania firmy względem inw...

Różne formy kapitału mezzanine - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

Cechy wspólne dla różnych form kapitału mezzanine Podporządkowanie kapitału mezzanine w stosunku do kapitału obcego Nadrzędność w stosunku do kapitału własnego Czasowe ograniczenie możliwości korzystania z dostarczanego kapitału mezzanine Odsetki od kapitału mezzanine traktowane są pod względem...

Dłużnicy - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Dłużnicy dokonują spłaty na rzecz pierwotnego właściciela, czyli w przypadku, gdy inicjatorem sekurytyzacji jest bank, dłużnicy to kredytobiorcy spłacający swoje zobowiązania wobec banku. Podmiot Specjalnego Przeznaczenia ( specil purpose v...

Elementy umowy faktoringu - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 567

ELEMENTY UMOWY FAKTORINGU - CZĘŚĆ PODSTAWOWA 1. Dokładnie określenie stron umowy 2. Data zawarcia umowy 3. Wskazanie rodzaju faktoringu 4. Czas trwania umowy 5. Wyraźne oznaczenie wierzytelności przenoszonych w drodze umowy na faktora 6. Określenie przyjętych przez faktora zobowiązań, jego praw i o...

Elementy umowy leasingu - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 861

Elementy umowy leasingu Opłata wstępna (czynsz inicjalny) -jest to opłata uiszczana w momencie zawierania umowy leasingu, która stanowi część wartości leasingowej przedmiotu. Prowizja (koszty manipulacyjne) - może występować w celu pokrycia kosztów obsługi transakcji w ustalonym procencie wartości...

Equity mezzanine - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

Equity mezzanine Akcje uprzywilejowane Nietypowe ciche udzialy Papiery wartościowe uprawniające do zysków i innych przywilejów w spółce Pożyczki od właścicieli Obligacje z warrantem Obligacje zamienne na akcje Debt mezzanine (senior mezzanine, smart loan) Przewaga cech charakterystycznych dl...

Etapy pozyskiwania kapitału - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

Etapy pozyskiwania kapitału: W czym jestem dobry? Mocne strony przedsiębiorstwa; Biznesplan: szczegółowość, plan rozwoju, przyszłe strumienie; Due diligence; Negocjacje; Podpisanie umowy...

Faktoring i forfaiting - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1134

FAKTORING FORFAITING Transakcje zawierane są przeważnie na czas od 14 do 180 dni Okres wykupu wierzytelności waha się w przedziale od 6 miesięcy do 7 lat Głównie dotyczy transakcji handlowych opartych na umowie sprzedaży towarów lub usług Dotyczy obrotu wekslowego, wierzytelności objętych akredytyw...

Faktoring - opracowanie pojęcia

 • Uniwersytet Gdański
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

FAKTORING Faktoring to specyficzny sposób kredytowania przez bank lub inną instytucję finansową należności przedsiębiorstw, które powstają w wyniku sprzedaży produktów i towarów, przed terminem ich płatności. Faktoring to usługa nabycia przez faktora bezspornej krótkoterminowej pieniężnej wierzytel...

Forfraiting - opracowanie pojęcia

 • Uniwersytet Gdański
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 483

FORFAITING Termin forfaiting wywodzony jest od francuskiego słowa „a forfait” oznaczającego po prostu zrzeczenie się (poddanie) lub zaniechanie praw do czegoś. Według E. Glogowskiego forfaiting jest narzędziem finansowania przy transakcjach ek...